pro klienty

On-line služby

pro zprostředkovatele

On-line služby

Kde nás najdete

Praha

Křenova 438/11,
162 00 Praha 6

Zlín

Topolová 1923,
760 01 Zlín

Produkty

Zajistíme Vám komplexní pojistnou ochranu proti nejrůznějším vnějším rizikům, ale i ochranu v případě nenadálých životních situací.

Služby

Pomůžeme Vám s pojištěním, řešením pojistných událostí
a dalšími specializovanými službami

PROČ MY

Společnost Crossroad Credit a.s. je českou pojišťovací společností. Na pojistném trhu působí od roku 2004 a poskytuje komplexní služby v oblasti pojištění osob, majetku, vozidel, risk managementu, pojištění firem a jejich zaměstnanců.CO NABÍZÍME

OSOBNÍ PŘÍSTUP

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI

PROFESIONALITU

Pro klienty

Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované údaje

Základní údaje společnosti

 • Obchodní firma:
   Crossroad Credit a.s.
 • Právní forma:
   akciová společnost
 • Identifikační číslo:
   27179591
 • Sídlo:
   Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6
 • Statutární orgán:
   Statutární ředitel
 • Odpovědný zástupce:
   Vlastimil Kohout
 • Orgán dohledu:
   Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
 • WWW:
   www.crossroadcredit.cz, www.crcredit.cz, www.crcas.cz
 • Registrace:
   Městský soud v Praze, spisová zn. B 9559

Crossroad Credit a.s.
Křenova 438/11, 162 00 Praha 6
Kontaktní E-mail: info@crcredit.cz
Telefon: +420 235 301 283

Dokumenty ke stažení

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Zprostředkování pojištění

Zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami, přičemž může zprostředkovávat pojištění pro pojišťovny, které jsou uvedeny v registru ČNB jako spolupracující pojišťovny Zprostředkovatele a na internetových stránkách Zprostředkovatele.
Zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění dle §12, písm.b) ZoDPZ jako pojišťovací makléř, pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka a pro výkon činnosti dle §12, odst.2 ZoDPZ má uzavřenou se zákazníkem smlouvu, která musí mít písemnou podobu.
Požadavky, cíle a potřeby zákazníka související se sjednávaným pojištěním, doporučený pojistný produkt, důvody, na kterých Zprostředkovatel zakládá svá doporučení, aby se zákazník mohl rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění, a upozornění na případné nesrovnalosti mezi požadavky zákazníka a nabízeným pojištěním jsou uvedeny v dokumentu „Záznam o požadavcích a potřebách“.
Zprostředkovatel a jeho VZ/DPZ jsou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími pojišťovnami. Zprostředkovatel ani jeho VZ/DPZ nejsou odměňování přímo zákazníkem. Zprostředkovatel při zprostředkování pojištění, s výjimkou sjednání nebo podstatné změny rezervotvorného pojištění1, neposkytuje zákazníkovi radu ve smyslu ust. § 78 ZoDPZ.


Rezervotvorné pojištění (pojistný produkt s investiční složkou)

Před sjednáním nebo podstatnou změnou rezervotvorného pojištění poskytne Zprostředkovatel zákazníkovi radu. Rada se poskytuje na základě analýzy požadavků, cílů a potřeb získaných od zákazníka; rizik, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání pojištění; finanční situace zákazníka; znalostí a zkušeností zákazníka v oblasti investic; rizikové tolerance zákazníka a jeho schopnosti nést ztráty; právních vztahů zákazníka týkajících se dalších produktů finančního trhu a výběru z dostatečného počtu vhodných pojistných produktů, které může Zprostředkovatel distribuovat. Jestliže Zprostředkovatel nezíská informace v potřebném rozsahu, zákazníkovi radu neposkytne.
Zprostředkovatel poskytne zákazníkovi prohlášení o vhodnosti obsahující souhrn poskytnutého poradenství, informace, proč je poskytnuté poradenství pro zákazníka vhodné, a zejména, jak odpovídá investičním cílům zákazníka včetně jeho rizikové tolerance; finanční situaci zákazníka včetně jeho schopnosti nést ztráty; znalostem a zkušenostem zákazníka. Zprostředkovatel upozorní zákazníka na to, zda bude u doporučovaného rezervotvorného pojištění pravděpodobně potřebné, aby zákazník požadoval jeho pravidelný přezkum, a uvede tuto informaci v prohlášení o vhodnosti. Pokud Zprostředkovatel informuje zákazníka, že bude provádět pravidelné posuzování vhodnosti, mohou se další prohlášení zabývat pouze změnami příslušných služeb nebo podkladových investičních aktiv a/nebo poměrů zákazníka a není třeba v nich opakovat všechny podrobné informace obsažené v prvním prohlášení.
Zprostředkovatel, v případech kdy poskytuje pravidelné posuzování vhodnosti, přezkoumává vhodnost doporučených pojistných produktů s investiční složkou alespoň jednou ročně. Četnost tohoto posuzování se zvyšuje v závislosti na charakteristice zákazníka, jako je riziková tolerance, a na typu doporučeného pojistného produktu s investiční složkou. Zprostředkovatel upozorňuje zákazníka, že důvodem posuzování vhodnosti je umožnit, aby Zprostředkovatel mohl jednat v nejlepším zájmu zákazníka.
Zprostředkovatel poskytuje zákazníkovi pravidelné zprávy o svých službách přiměřeně druhu sjednaných pojistných produktů, včetně nákladů spojených s poskytováním těchto služeb a s transakcemi prováděnými jménem zákazníka. Byl-li zákazník informován o tom, že bude posuzována vhodnost rezervotvorného pojištění i po jeho sjednání, pravidelná zpráva obsahuje i radu dle § 78 ZoDPZ.
Reklamaci či stížnost na jednání Zprostředkovatele a jeho VZ/DPZ může zákazník, pojištěný nebo jiná oprávněná osoba podat osobně, písemně, nebo emailem na kontaktní údaje Zprostředkovatele. Tyto osoby mají rovněž možnost se obrátit na dozorový orgán Zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka, případně podat žalobu na Zprostředkovatele u věcně a místně příslušného soudu nebo se obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti životního pojištění finanční arbitr - www.finarbitr.cz, u neživotního pojištění Česká obchodní inspekce - www.coi.cz. Podrobný postup podání a vyřízení reklamace či stížnosti adresované Zprostředkovateli upravuje reklamační řád umístěný na internetových stránkách Zprostředkovatele.


INFORMACE O POJIŠŤOVACÍM ZPROSTŘEDKOVATELI

Povinné informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle § 88 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, které je zprostředkovatel povinen před uzavřením pojistné smlouvy nebo, je-li to nezbytné, při její změně zájemci o pojištění, zákazníkovi nebo pojistníkovi sdělit (dále jen „zákazník“).

  O nás

 • Obchodní firma: Crossroad Credit a.s.
 • Právní forma: akciová společnost
 • Identifikační číslo: 27179591
 • Sídlo: Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6
 • Statutární orgán: statutární ředitel
 • Odpovědný zástupce: Vlastimil Kohout
 • Orgán dohledu: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
 • Adresa pro doručování: Křenova 438/11, 162 00 Praha 6
 • Kontaktní e-mail: info@crcredit.cz
 • WWW: www.crossroadcredit.cz
 • Registrace: Městský soud v Praze, spisová zn. B9559

Samostatný zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném u ČNB Registr pojišťovacích zprostředkovatelů je veden Českou národní bankou. Zápis ve zmíněném registru je možno ověřit na internetových stránkách České národní banky - www.cnb.cz v sekci: Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.


Jménem samostatného zprostředkovatele jednají zaměstnanci oprávnění k poskytování pojišťovacích služeb, jejichž jméno je uvedeno na záznamu z jednání; vázaní zástupci a doplňkový pojišťovací zprostředkovatelé jejíž seznam je k dispozici na webových stránkách České národní banky v sekci: Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.

  Jak můžete podat stížnost

  Bude-li zákazník s prací některého ze zaměstnanců, vázaných zástupců a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů nespokojen, je oprávněn stěžovat si:

 • - E-mailem: klient@crcredit.cz
 • - Doporučeným dopisem adresovaným statutárnímu orgánu, zaslaným na adresu sídla společnosti.
 • - Orgánu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů, kterým je Česká národní banka (www.cnb.cz).
 • - V případě neživotního pojištění lze podat návrh na řešení sporu České obchodní inspekci (www.coi.cz),nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz).
 • - V případě životního pojištění lze podat návrh na řešení sporu finančnímu arbitrovi ( www.finarbitr.cz).
 • - V případě smluv uzavřených online je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • - Podáním stížnosti není dotčeno Vaše právo obrátit se na soud.

  Prohlášení samostatného zprostředkovatele

  Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, ani žádná z osob danou pojišťovnu ovládající nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele.


  Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pojištění na základě oprávnění podle § 6 zákona č. 170 / 2018 Sb jako:

 • - pojišťovací agent, pokud zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu, nebo
 • - pojišťovací makléř, pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka.

Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel potvrzuje, že svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele, neuvádí nepravdivé, nepřesné, nedoložené, neúplné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. Před uzavřením pojistné smlouvy je samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel povinen, zejména na základě informací poskytnutých zákazníkem a v závislosti na charakteru sjednávaného pojištění, zaznamenat požadavky a potřeby zákazníka související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu. Samostatný zprostředkovatel je odměňován provizně pojišťovnou, u které je pojištění sjednáno, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel je odměňován samostatným zprostředkovatelem. Samostatný zprostředkovatel nepřijímá odměnu hrazenou přímo zákazníkem.

  Společnost vykonává zprostředkovatelskou činnost pro pojišťovny

  (Je oprávněna sjednávat pojištění s pojišťovnami):


 • - Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3 Praha 18600 CZ IČO 47115971
 • - AXA pojišťovna a.s. člen UNIQA Insurance Group Evropská 810/136 Praha 16000 CZ IČO 28195604
 • - Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/23 Praha 18600 CZ IČO 63998530
 • - ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458 Pardubice 53002 CZ IČO 45534306
 • - Direct pojišťovna, a.s. Nové sady 996/25 Brno 60200 CZ IČO 25073958
 • - ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a, Praha, 186 00, Česká republika IČO 49240196
 • - Generali Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 Praha 11000 CZ IČO 45272956
 • - Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/21 Praha 18600 CZ IČO 47116617
 • - Pojišťovna VZP, a.s. Ke Štvanici 656/3 Praha 8 18600 CZ IČO 27116913
 • - Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 655/1 Praha 11000 CZ IČO 60197501
 • - UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 810/136 Praha 16000 CZ IČO 49240480

 • Pro pobočky zahraniční pojišťovny

 • - D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR Vyskočilova 1481/4 Praha 14000 CZ IČO 03450872
 • - EUROP ASSISTANCE S.A. prostřednictvím EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH

INFORMAČNÍ MEMORANDUM - PRAVIDLA OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Crossroad Credit a.s. IČ:27179591 se sídlem: Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6 si Vás dovoluje informovat o tom, jak v souvislosti s nabízením, sjednáváním a správou pojistných produktů a služeb zpracováváme Vaše osobní údaje.

Smyslem memoranda je Vám poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů. Ochranu osobních údajů považujeme za nedílnou součást svých závazků, a proto ji věnujeme náležitou pozornost.

  Informace o zpracování osobních údajů

  Informace o správci

  Správcem Vašich osobních údajů je Crossroad Credit a.s., se sídlem Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6 IČ: 27179591, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9559. Subjektem údajů je každá fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

  Účely zpracování a právní základ pro zpracování

  Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

  Jde o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli zprostředkovat pojistný produkt nebo službu.

  1. - plnění právní povinnosti
  2. - plnění smlouvy a oprávněného zájmu

  Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

  Jde o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že Vám nebudeme schopni zajistit některé produkty a služby.

  1. - zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
  2. - péče o klienty
  3. - nabízení produktů a služeb

  Rozsah zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro provozování pojišťovací činnosti.

  Zpracováváme následující osobní údaje:

  1. - identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ;
  2. - kontaktní údaje - kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové, faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje;
  3. - údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy – jedná se o údaje nutné především k posouzení rizikovosti z pohledu prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
  4. - údaje vznikající plněním závazků ze smluv, uvedené v pojistné smlouvě - v závislosti na pojistném produktu či službě zpracováváme údaje obsažené v pojistné smlouvě, údaje nutné ke správě pojistné smlouvy;
  5. - údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění;
  6. - údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhodnosti pojištění;
  7. - údaje o zdravotním stavu a genetické údaje;
  8. - údaje o využívání služeb.

  Způsob zpracování osobních údajů

  Osobní údaje klienta jsou zpracovány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny vlastním zaměstnancům, zpracovatelům nebo třetím stranám, s nimiž má zprostředkovatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a které zabezpečují činnosti a služby tvořící součást služeb poskytovaných zprostředkovatelem, osobám podle souhlasu klienta a osobám oprávněným na základě právních předpisů.


  Kdo osobní údaje zpracovává

  Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci Crossroad Credit a.s., zprostředkovatelé Crossroad Credit a.s. a v potřebném rozsahu také třetí osoby zejména poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů.


  Doba zpracování osobních údajů

  Osobní údaje klientů zpracovává Crossroad Credit a.s. pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.


  V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané po dobu:

  1. - v případě uzavření pojistné smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje evidované po dobu deseti let od ukončení pojistné smlouvy; dochází-li v této souvislosti k předávání osobních údajů třetím osobám, určují dobu zpracování třetí osoby v souladu s platnou právní úpravou;
  2. - nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu pěti let;
  3. - péče o klienty zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.

  Příjemci osobních údajů

  Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům, zprostředkovatelům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom, kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých možných bezpečnostních opatření.Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů:

  1. - pojišťovny, které jsou oprávněny provozovat pojišťovací činnost na území České republiky a se kterými má společnost Crossroad Credit a.s. uzavřenu smlouvu o zprostředkování pojištění;
  2. - příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
  3. - dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy a u kterých poskytnutí údajů ukládá zákon;
  4. - se souhlasem i jiným osobám za účelem šíření informací, nabízení produktů a služeb;
  5. - právnické osoby, které jsou oprávněny poskytovat na území České republiky finanční služby (leasingové, úvěrové společnosti).

  Vaše práva při zpracování osobních údajů

  Právo na přístup

  Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí této informace.


  Právo na opravu

  Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.


  Právo na vymazání údajů

  V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  1. - pominul účel zpracování osobních údajů. Jinak řečeno, osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovány;
  2. - odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a zároveň neexistuje žádný další právní titul pro další zpracování osobních údajů;
  3. - máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a při posuzování této námitky je zjištěno, že Vaše zájmy a práva převažují nad zájmem správce zpracovávat tyto osobní údaje. V případě, že vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů za účelem přímého marketingu, žádné posouzení neprobíhá a jsme povinni taková data dle Nařízení rovnou vymazat;
  4. - vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. pokud jiný právní předpis EU nebo členského státu stanoví povinnost vymazat osobní údaje subjektu, správce tak musí učinit.
  6. - na společnost Crossroad Credit a.s. jako správce osobních údajů dopadá právní povinnost EU nebo členského státu, která nám smazaní osobních údajů zakazuje;
  7. - zpracování osobních údajů je nutné z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

  Právo na omezení zpracování

  Toto právo znamená, že máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že zjistíte nebo se domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávána v rozporu s platnou legislativou nebo by zpracování mohlo ohrozit Vaše práva a svobody. Případy, kdy k tomuto může docházet jsou:

  1. - právo na opravu – popíráte správnost svých osobních údajů. Po dobu, kdy budeme ověřovat přesnost a správnost Vašich osobních údajů, máte právo, požádat o omezení použití těchto nepřesných dat;
  2. - zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nepožadujete jejich výmaz, ale pouze požaduje omezení zpracování těchto dat;
  3. - Crossroad Credit a.s. osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování (a měl by je tak smazat), ale Vy požadujete z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
  4. - podáte námitku proti zpracování. Po dobu, kdy bude ověřováno, zda převažují zájmy správce či Vás, je nutné omezit zpracování těchto dat.

  Právo vznést námitku

  Máte v určitých případech také právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů. Jedná se především o takové situace, ve kterých nemáte možnost ovlivnit to, že Vaše osobní údaje budou zpracovány a nejedná se o plnění právní povinnosti nebo životně důležitý zájem (v těchto dvou případech toto právo uplatnit nelze).

 • Případy pro vznesení námitky proti zpracování osobních údajů jsou tyto:
  1. - zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu správce nebo veřejného zájmu v rámci výkonu veřejné moci;
  2. - zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu nebo takzvaného profilování na základě oprávněného zájmu;
  3. - zpracování osobních údajů za účelem historického či vědeckého výzkumu nebo statistiky.

  Právo na přenositelnost

  Máte právo získat od správce své osobní údaje, které jste nám poskytli. Dále má právo na to, aby na základě Vaší žádosti jsme předali Vaše osobní údaje přímo jinému správci (je-li to technicky proveditelné). Údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.


  Právo na stížnost

  Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.


  Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

  Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obracet na naši společnost:

   - Emailem: klient@crcredit.cz

   - Písemně na adresu: Crossroad Credit a.s., Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6


  Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

  Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz)


  Crossroad Credit a.s. jako zpracovatel osobních údajů

  V určitých případech nakládá Crossroad Credit a.s. s Vašimi osobními údaji též z pověření jiné osoby (jiného správce). Jde na příklad o pojišťovny, které jsou oprávněny provozovat pojišťovací činnost na území České republiky a s kterými má společnost Crossroad Credit a.s. uzavřenu smlouvu o zprostředkování pojištění, právnické osoby, které jsou oprávněny poskytovat na území České republiky finanční služby (leasingové, úvěrové společnosti). Pro bližší informace je vždy nutné kontaktovat konkrétního správce osobních údajů, není-li poskytnutím informací v konkrétním případě pověřena naše společnost.


 • Základní pojmy:
 • automatizované zpracování:
 • - ukládání informací na nosiče dat;
 • - provádění logických nebo aritmetických operací s těmito daty, zejména jejich změna, výmaz, vyhledávání nebo rozšiřování uskutečňované zcela nebo zčásti pomocí automatizovaných postupů;
 • - provádění archivace informací jejich uložením na archivační paměťová média a v případě potřeby obnovení informací z archivních médií.
 • DPIA posouzení vlivu na ochranu osobních údajů: (anglicky Data Protection Impact Assessment - jak je tento pojem definován v Předpisech na ochranu osobních údajů).

  DPO pověřenec pro ochranu osobních údajů: (anglicky Data Protection Officer - jak je tento pojem definován v Předpisech na ochranu osobních údajů). ICT informační a telekomunikační technologie.

  manuálním zpracováním - jakékoliv zpracování s výjimkou zpracování automatizovaného (např. listinná podoba, kartotéky, spisy).

  osobní údaj - jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  osobní údaj zvláštní kategorie - osobní údaj vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

  profilování - jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

  příjemce osobních údajů - každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje pro potřeby výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace spojených s výkonem veřejné moci; v případech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti; předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů; významného hospodářského a finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie.

  souhlas subjektu údajů - jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

  správce osobních údajů - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování.

  ÚOOÚ - znamená Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, webové stránky www.uoou.cz.

  zpracováním osobních údajů - jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

  zpracovatel osobních údajů - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

  Odkazy na jednotné číslo rovněž zahrnují číslo množné a naopak.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

  REKLAMAČNÍ ŘÁD

  Postup vyřizování stížností a reklamací zákazníků / potenciálních zákazníků a třetích osob

  Základní ustanovení

  1. Úvodní ustanovení

  1.1. Společnost Crossroad Credit a.s., se sídlem Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6, IČ: 27179591 (dále jen „Společnost“) je Českou národní bankou registrovaným samostatným zprostředkovatelem pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále „ZDPZ“).

  1.2. Společnost je povinna poskytovat pojišťovací služby s odbornou péčí, za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech.

  1.3. Za vyřizování stížností a reklamací ve Společnosti je odpovědný statutární ředitel nebo prokurista Společnosti.


  2. Předmět vnitřního předpisu

  2.1. Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků, potenciálních zákazníků, případně dalších oprávněných osob, vedení evidence stížností a reklamací a souvisejících činností.

  2.2. Pro účely tohoto vnitřního předpisu se zákazníkem rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti Společnosti uzavřela s finanční institucí písemnou smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba (zejm. pojištění).

  2.3. Potenciálním zákazníkem se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí osoba, které jsou nabízeny pojišťovací služby specifikované v článku 2.2.


  3. Pojem reklamace a stížnosti

  3.1 Reklamací se rozumí podání zákazníka adresované Společnosti, ve kterém uvádí, že mu ze strany Společnosti byla poskytnuta služba v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obsahující požadavek na vyjádření Společnosti, nápravu vzniklého stavu a/nebo náhradu vzniklé újmy.

  3.2 Stížností se rozumí podání zákazníka nebo potenciálního zákazníka, ve kterém si stěžuje na nepatřičné jednání zaměstnanců či jiných pracovníků (např. vázaných zástupců) Společnosti.


  Podání reklamace / stížnosti

  4. Oprávněná osoba

  4.1 Reklamaci je oprávněn podat pouze zákazník.

  4.2 Stížnost je oprávněn podat kromě zákazníka i potenciální zákazník Společnosti.

  4.3 Reklamaci nebo stížnost je oprávněna podat také osoba, která jedná na základě plné moci za zákazníka/ potenciálního zákazníka Společnosti. Součástí reklamace nebo stížnosti potom musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá oprávnění zmocněnce podat reklamaci nebo stížnost za zákazníka/potenciálního zákazníka (Plná moc s úředně ověřeným podpisem není třeba při zastoupení advokátem).

  4.4 V případě pojistných produktů může stížnost či reklamaci podat rovněž pojištěný nebo jiná oprávněná osoba. Pro účely tohoto vnitřního předpisu jsou osoby uvedené v tomto ustanovení, zákazníci a potenciální dohromady dále označováni jako „Zákazníci“.


  5. Forma a náležitosti reklamace/stížnosti

  5.1 Reklamace nebo stížnost musí mít písemnou (listinnou, elektronickou) podobu..

  5.2 Reklamace nebo stížnost musí být adresována Společnosti a obsahovat alespoň následující údaje:

   a) označení, že se jedná o reklamaci nebo stížnost;

   b) identifikační údaje Zákazníka – jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresu u fyzických osob a obchodní firmu (název), sídlo, kontaktní adresu, jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem právnické osoby u právnických osob;

   c) předmět reklamace nebo stížnosti – vylíčení skutečností, na jejichž základě je reklamace nebo stížnost podávána;

   d) čeho se Zákazník domáhá;

   e) datum a podpis Zákazníka, případně zmocněnce těchto osob.

  5.3 Reklamace nebo stížnost musí být doručena Společnosti bez zbytečného odkladu po tom, kdy nastala skutečnost, jíž se reklamace nebo stížnost týká, případně bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o této skutečnosti Zákazník dozvěděl.

  5.4 Reklamace nebo stížnost může být podána i na osobním jednání s pracovníkem Společnosti, přičemž o této bude sepsán písemný záznam pracovníkem Společnosti v rozsahu údajů uvedených v článku 5.2.

  5.5 Podání reklamace nebo stížnosti je bezplatné.


  Přijetí a vyřízení reklamace / stížnosti

  6. Přijetí reklamace / stížnosti

  6.1 Reklamaci a stížnost přijímá statutární ředitel nebo prokurista Společnosti (dále jen oprávněná osoba)

  6.2 Oprávněná osoba Společnosti má povinnost bez zbytečného odkladu po doručení reklamace nebo stížnosti přezkoumat, zda je reklamace nebo stížnost podána k tomu oprávněnou osobou a zda reklamace nebo stížnost splňuje formu a náležitosti uvedené v článku 5.

  6.3 V případě, že oprávněná osoba Společnosti zjistí rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně pokud nebude považovat reklamaci nebo stížnost za dostatečně jasnou a srozumitelnou, vyzve písemně Zákazníka k doplnění nebo nápravě s tím, že v této výzvě bude upozornění, že pokud nebude toto doplnění nebo náprava doručena Společnosti ve stanovené lhůtě (lhůtu stanovuje jednatel Společnosti podle svého uvážení s tím, že minimálně musí činit 14 dní) od doručení výzvy, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout.

  6.4 V případě, že Zákazník, nevyhoví této výzvě a ve stanovené lhůtě nedoručí Společnosti potřebné informace nebo doplnění, nebo v případě, že je rozpor s článkem 4 nebo článkem 5 nenapravitelný, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout. O odmítnutí reklamace nebo stížnosti bude Zákazník písemně vyrozuměn.

  6.5 V případě, že oprávněná osoba Společnosti nezjistí žádný rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně byl rozpor vyřešen prostřednictvím zaslání výzvy podle článku 6.3 a přijetím doplnění nebo jiné nápravy na základě této výzvy, přistoupí k vyřízení stížnosti nebo reklamace.

  6.6 V případě, že se podaná reklamace nebo stížnost bude vztahovat k činnosti finanční instituce, která poskytuje zákazníkovi finanční službu (dále jen „Finanční instituce“), jednatel Společnosti zajistí její neprodlené předání Finanční instituci a informuje Zákazníka o tom, že příslušnou k vyřízení této reklamace nebo stížnosti je Finanční instituce. Podmínky a náležitosti vyřizování reklamací a stížností u Finanční instituce stanovuje reklamační řád příslušné Finanční instituce.


  7. Vyřízení reklamace / stížnosti

  7.1 Oprávněná osoba Společnosti je povinna prozkoumat skutečnosti tvrzené Zákazníkem v podané reklamaci či stížnosti, a to v součinnosti s pracovníkem Společnosti, kterého se reklamace či stížnost týká.

  7.2 V případě potřeby je oprávněná osoba Společnosti oprávněna vyžádat si vyjádření i od ostatních pracovníků Společnosti nebo od dalších osob, prostřednictvím kterých vykonává Společnost svou činnost. Tyto osoby mají povinnost své vyjádření bez zbytečného odkladu poskytnout.

  7.3 Oprávněná osoba Společnosti je povinna o reklamaci či stížnosti rozhodnout, a to jedním z následujících způsobů:

   a) v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení právních předpisů případně smluvních ujednání způsobem, který Zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnosti plně vyhovět a uznat vše, čeho se Zákazník domáhá, nebo

   b) v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení právních předpisů případně smluvních ujednání, avšak ne v celém rozsahu, který Zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnost z části uznat a z části zamítnout; Zákazníkovi potom přizná jen tu část jeho požadavku, která koresponduje s tímto porušením, nebo

   c) v případě, že na straně Společnosti nedošlo k žádnému porušení obecně právních předpisů případně smluvních ujednání, které Zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnost zamítnout jako neopodstatněnou.

  7.4 Oprávněná osoba Společnosti je povinna svoje rozhodnutí řádně odůvodnit.

  7.5 Při vyřizování reklamace nebo stížnosti komunikuje Oprávněná osoba Společnosti se Zákazníkem vždy jasně a srozumitelně.

  7.6 Společnost je povinna vyřídit reklamaci nebo stížnost Zákazníka neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odeslat Zákazníkovi písemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Společnost vyzvala Zákazníka k doplnění stížnosti či reklamace.

  7.7 Postup podání a vyřízení reklamace nebo stížnosti (reklamační řád) Společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách.


  Evidence reklamací / stížností

  8. Evidenční povinnost

  8.1 Oprávněná osoba Společnosti je v souvislosti s příchozími reklamacemi a stížnostmi povinen evidovat a archivovat následující dokumenty:

   a) originál podané reklamace nebo stížnosti spolu s případnou plnou mocí podle článku 4.3,

   b) kopii výzvy podle článku 6.3, pokud se výzva vyhotovuje,

   c) odpověď Zákazníka na výzvu podle článku 6.3, pokud ji poskytne,

   d) vyrozumění Zákazníka podle článku 7.6, ve kterém je mu sdělováno rozhodnutí o jeho reklamaci nebo stížnosti.

  8.2 Oprávněná osoba Společnosti vede evidenci přijatých a vyřízených reklamací a stížností v elektronické podobě. Formulář evidence stížností a reklamací tvoří přílohu č. 1 tohoto vnitřního předpisu.

  8.3 Dokumenty uvedené v článku 8.1 a 8.2 Společnost uchovává nejméně po dobu 5 let od vyřízení stížnosti či reklamace.


  Ostatní ustanovení

  9.1. V případě, že Zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán Společnosti, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, www.cnb.cz, případně podat žalobu na Společnost u příslušného soudu. Zákazník je oprávněn se rovněž obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti investičních služeb, životního pojištění finanční arbitr - www.finarbitr.cz, u dalších finančních produktů zejména neživotního pojištění a doplňkového penzijního spoření Česká obchodní inspekce - www.coi.cz nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz). V případě smluv uzavřených online je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/. O této skutečnosti Společnost informuje Zákazníka v klientské dokumentaci a v reklamačním řádu umístěném na internetových stránkách Společnosti.


  Závěrečná ustanovení

  V zájmu Společnosti je přísné dodržování postupu při vyřizování stížností a reklamací zákazníků, potencionálních zákazníků a třetích osob. V případě vzniku škody společnosti zaviněním konkrétních zaměstnanců bude tato následně uplatňována postupem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.


  Tato Směrnice Společnosti nabývá účinnosti dne 01.12.2018.

  Vlastimil Kohout v.r.

Pravidla řízení střetu zájmů

  Pravidla řízení střetu zájmů

  Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je, aby při poskytování zprostředkování pojištění Společností nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků a potenciálních zákazníků Společnosti, případně třetích osob (např. spolupracujících finančních institucí, zvl. pojišťoven, aj.).


  Definice některých pojmů:

  „Vázaným zástupcem“ se rozumí vázaný zástupce ve smyslu ZDPZ.

  „Doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem“se rozumí doplňkový pojišťovací zprostředkovatel ve smyslu ZDPZ.

  „Zaměstnancem“se rozumí osoba, která je se Společností v pracovněprávním vztahu (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) nebo jiném podobném vztahu.

  Případy střetu zájmů ve Společnosti

  Pravidla řízení střetu zájmů obsahují pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi:

  - Společností, jejími společníky, statutárními zástupci, Zaměstnanci a Vázanými zástupci, doplňkovými pojišťovacími zprostředkovateli a zákazníky a potenciálními zákazníky Společnosti;
  - Osobou, která ovládá Společnost, je ovládána Společností nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako Společnost, a jejich statutárními zástupci a zaměstnanci, případně Vázanými zástupci, doplňkovými pojišťovacími zprostředkovateli a zákazníky a potenciálními zákazníky Společnosti;
  - Osobami vykonávajícími část činností Společnosti na základě smlouvy o externím zajištění služeb (outsourcing) a zákazníky a potenciálními zákazníky Společnosti;
  - Zákazníky nebo potenciálními zákazníky Společnosti navzájem.


  Postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů

  Zjišťování střetu zájmů
  Při zjišťování a posuzování střetu zájmů Společnost bere v úvahu, zda Společnost nebo osoba uvedená ve výše uvedeném článku (Případy střetu zájmů ve Společnosti) tohoto vnitřního předpisu při poskytování pojistných služeb:

  - Má odlišný zájem na výsledku služby nebo zprostředkovaného obchodu od zájmu zákazníka či potenciálního zákazníka;
  - Má zájem na výsledku služby nebo zprostředkovaného obchodu, který má potenciál ovlivnit výsledek na úkor zákazníka;
  - Může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor zákazníka;
  - Má finanční či jinou pobídku (motivaci) upřednostnit zájem jiného zákazníka nebo skupiny zákazníků před zájmy daného zákazníka;
  - Podniká ve stejném oboru jako zákazník;
  - Dostává nebo dostane v souvislosti se službou, která je poskytována zákazníkovi, od třetí osoby pobídku v podobě peněžních či nepeněžních výhod nebo služeb.


  Všechny organizační útvary a Pracovníci Společnosti jsou povinni se podílet na zjišťování a řízení střetu zájmů a v případě, že hrozí nebo nastal střet zájmů, jsou povinni informovat o této skutečnosti vedení Společnosti.

  Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Společnost upřednostní vždy zájmy zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob uvedených ve výše uvedeném článku (Případy střetu zájmů ve Společnosti) tohoto vnitřního předpisu. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi zákazníky navzájem, zajistí Společnost spravedlivé řešení pro tyto zákazníky. V případě, že spravedlivé řešení nelze zajistit, může zákazníkovi odmítnout provedení služby.


  Postupy k omezení možnosti střetu zájmů

  Společnost má stanoveny a průběžně aktualizuje účinné postupy k omezení možnosti střetu zájmů, které odpovídají její velikosti a organizační struktuře a povaze, rozsahu a složitosti její činnosti a riziku poškození zájmů zákazníků. Tyto postupy jsou upraveny zejména v tomto a souvisejících vnitřních předpisech Společnosti.


  V rámci efektivního řízení střetu zájmů Společnost:

  - Ve vztahu ke konkrétním pojistným službám poskytovaným Společností specifikuje okolnosti, které představují nebo mohou vyvolávat střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků;
  - Definuje postupy a opatření, které jsou potřeba přijmout pro efektivní předcházení a řízení střetů zájmů, aby nedocházelo k poškození zájmů zákazníka;
  - Má nastavenou takovou organizační strukturu Společnosti, ve které je efektivně zamezován nežádoucí tok informací a případné zneužití vedoucí k poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků;
  - Zabraňuje případně omezuje možnosti třetích osob (např. spolupracujících pojišťovacích, finančních institucí) vykonávat neoprávněný nebo nedůvodný vliv na způsob, kterým Pracovníci zabezpečují poskytování pojišťovacích služeb ;
  - V rámci systému vnitřní kontroly zajišťuje dohled a průběžnou kontrolu Pracovníků nabízejících a poskytujících pojišťovací, finanční služby jménem Společnosti;
  - Stanovuje zásady přijímání a poskytování darů či jiných výhod jasně vymezující, za jakých podmínek lze přijímat


  Sdělování střetu zájmů

  Společnost se primárně snaží předcházet vzniku střetu zájmů přijetím organizačních a administrativních opatření.
  Společnost nesmí nadměrně spoléhat na sdělování střetů zájmů zákazníkům, namísto přijetí organizačních a administrativních opatření, které budou efektivně předcházet jejich vzniku. Nadměrné spoléhání na sdělování střetů zájmů zákazníkům, jako krajní opatření k řízení střetu zájmů, se považuje za nedostatek postupů Společnosti k omezení možnosti střetu zájmů.
  Sdělování střetů zájmů zákazníkům je opatřením, které se využije pouze v případech, kdy opatření přijatá Společností za účelem předcházení a řízení střetu zájmů nestačí k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že bude zabráněno riziku poškození zájmů zákazníků.
  V těchto případech je Společnosti povinna před poskytnutím služby zákazníka o střetu zájmů informovat.


  Sdělení obsahuje:

  - Informaci, že organizační a administrativní opatření zavedená Společností k předcházení nebo řízení daného střetu zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že rizikům poškození zájmů zákazníka bude zabráněno;
  - Konkrétní popis daného střetů zájmů, který vzniká při poskytování pojišťovacích služeb;
  - Vysvětlení obecné povahy a zdroje střetu zájmů;
  - Vysvětlení rizik, která pro zákazníka v důsledku střetů zájmů vznikají a opatření přijatých ke zmírnění rizik.


  Informace jsou poskytnuty dostatečně podrobně, aby zákazník mohl o pojišťovací službě, při níž střety zájmů vznikají, učinit informované rozhodnutí. Společnost poskytne zákazníkovi informace na trvalém nosiči informací (písemně, elektronicky).


  Škodlivý (podstatný) střet zájmů

  Společnost prostřednictvím vedení Společnosti průběžně vede evidenci poskytnutých pojišťovacích služeb, činností a dalších situací, ze kterých vznikl nebo může vzniknout střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků (škodlivý střet zájmů). Formulář evidence tvoří přílohu tohoto vnitřního předpisu.
  Vedení společnosti, nejméně však jednou ročně, vyhodnotí evidenci škodlivých (podstatných) střetů zájmů.


  Hlavní případy střetu zájmů

  Střet zájmů je v rámci Společnosti spojen s následujícími službami:

  Zprostředkování pojištění

  V souvislosti se zprostředkováním pojištění dochází ke střetu zájmů Společnosti, resp. Pracovníka poskytujícího uvedené služby jménem Společnosti a zákazníka, kdy je Společnost motivována ke zprostředkování pojistné smlouvy na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, která ji opravňuje k provizi za zprostředkování pojistné smlouvy.
  Jedná se o případ střetu zájmů, kterému nelze efektivně předejít. Společnost před uzavřením pojistné smlouvy informuje zákazníka o povaze své odměny poskytnuté jí pojišťovnou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění.
  Společnost řídí tento střet zájmů důsledným dodržováním pravidel odborné péče při zprostředkování pojištění zákazníkům, kdy základním předpokladem je řádné vyhodnocení požadavků, cílů a potřeb zákazníka, a dodržováním interních pravidel Společnosti pro odměňování Pracovníků Společnosti.
  Společnost informuje zákazníka o způsobu odměňování Vázaných zástupců nebo Doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů Společností.
  Společnost v době účinnosti a platnosti této vnitřní směrnice nedisponovala žádným Vázaným zástupcem nebo Doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem nebo jiným subjektem dle ZDPZ v oblasti aktivní obchodní činnosti, rovněž Společnost nedisponovala žádným aktivním zákazníkem, kde by bylo nutné dle ZDPZ vyvíjet ze ZDPZ potřebné aktivity a činnosti.


  Odměňování Pracovníků
  Pravidla řízení střetu zájmů související s odměňováním Pracovníků Společnosti jsou podrobněji upravena zvláštním vnitřním předpisem.


  Pobídky

  Definice pobídky
  Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Společnost nesmí při poskytování pojišťovacích, finančních služeb přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu (pobídku), která může vést k porušení povinnosti Společnosti jednat s odbornou péčí (kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků) nebo k porušení povinnosti řádného řízení střetu zájmů.
  Pobídkou se rozumí i neobvyklá úplata za poskytovanou službu nebo jakékoli poskytnutí neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální povahy.
  Společnost přistupuje k řízení pobídek stejným způsobem jako u jiných střetů zájmů. To znamená, že Společnost zajišťuje identifikaci pobídek, činí opatření proti jejich vzniku a případně provádí jejich efektivní řízení, přičemž zohledňuje odlišnosti právní úpravy pobídek v jednotlivých oblastech zprostředkování pojištění.
  Kontrola dodržování povinností souvisejících s pobídkami je součástí činnosti vedení Společnosti. Dokumenty a případnou komunikaci se zákazníkem týkající se pobídek je Společnost v souladu se zvláštním vnitřním předpisem povinna uchovávat .


  Společnost v obecné rovině rozlišuje tyto kategorie pobídek:

  1) Zákaznické pobídky:

  Pobídky, které jsou hrazeny Zákazníkem, za Zákazníka nebo jsou vypláceny Zákazníkovi, kterému je služba určena.
  Benefity určené zákazníkovi, pokud jsou Společností nabízeny či poskytovány v souvislosti s poskytováním pojišťovacích služeb, nesmí narušovat povinnost Společnosti poskytnout službu zákazníkovi s odbornou péčí.


  2) Provozní pobídky:

  Pobídky, které mohou být akceptovány a umožní poskytování předmětných služeb, nebo které jsou pro tento účel nutné a které jsou přípustné v případě, že jejich povaha není v rozporu s povinností jednat s odbornou péčí.


  Mezi tyto pobídky patří např.:

  - Platby za účetnictví, právní a daňové služby;
  - Náklady spojené s plněním povinností vůči České národní bance (správní poplatky aj.) a vůči zákazníkům (tisk informačních sdělení atd.);
  - Poštovní a jiné poplatky za komunikaci;
  - Poplatky spojené s vedením účtu v bance;
  - Školení předepsaná právními předpisy (např. AML);
  - Pojistné na pojištění odpovědnosti Společnosti.


  3) Ostatní pobídky:

  Ostatní pobídky, které nespadají pod provozní pobídky, hrazené třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytované třetí stranou či za třetí stranu, které jsou přípustné v návaznosti na splnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy.
  Společnost vede seznam konkrétních typů pobídek, přičemž na žádost zákazníka sdělí podrobnosti k jednotlivé pobídce.
  Vnitřní plnění v rámci Společnosti, které zahrnuje např. odměňování Pracovníků (Vázaných zástupců, Doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů, jiných subjektů dle ZDPZ), vybavení kanceláře, apod., není pobídkou. Přijetí nebo poskytnutí pobídky Pracovníky Společnosti mimo tento vztah se přičítá Společnosti.


  Dary a jiné výhody

  Společnost a její Pracovníci mohou přijímat od třetích stran dary a jiné peněžní a nepeněžní výhody (např. dárkové poukazy, slevové kupony, kulturní akce) pouze v případech, že tyto nenarušuji povinnost poskytovat pojišťovací služby s odbornou péčí a nenarušují řádné řízení střetu zájmů. O všech nabízených darech a výhodách musí být předem informováno vedení Společnosti, které posoudí jejich soulad se zásadami stanovenými v tomto vnitřním předpise a informuje o jejich přípustnosti Pracovníky.
  Maximální hodnota takovéto výhody poskytované jednomu Pracovníkovi nesmí překročit hranici 2 000 Kč.
  Ustanovení se neuplatní na malé nepeněžité výhody, zejména v podobě marketingových a školících materiálů a vzdělávacích a společenských akcí spolupracujících institucí, které nenarušují řádné řízení střetu zájmů.
  Pracovník nesmí poskytovat žádné vlastní dary či jiné výhody zákazníkům. Jménem Společnosti, lze poskytovat zákazníkům pouze ty výhody a ve výši, které byly předem schváleny jednatelem Společnosti (např. odpuštění nebo sleva na vstupních poplatcích, bezplatné poskytnutí dodatečné služby či jiné výhody).
  Přijetí či poskytnutí daru či výhody Pracovníkem v rozporu s výše uvedenými pravidly bude považováno za podstatné porušení pracovních povinností.


  Pravidla přijímání a poskytování pobídek u investičních služeb v rámci životního pojištění

  Pobídka je přípustná, jestliže má přispět ke zlepšení kvality poskytované služby a není v rozporu s povinností Společnosti jednat s odbornou péčí.

  Pobídka slouží ke zvýšení kvality služby poskytované zákazníkovi, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

  a) Pobídka je spojena s poskytnutím dodatečné služby či služby na vyšší úrovni zákazníkovi, alespoň úměrné hodnotě obdržené pobídky, zejména:

   - Zajištěním přístupu za konkurenční cenu k široké škále pojišťovacích produktů, které pravděpodobně budou vyhovovat potřebám a přáním zákazníka, včetně odpovídajícího počtu nástrojů poskytovatelů pojišťovacích nástrojů z řad třetích osob, kteří nemají se Společností úzké propojení, společně buď s poskytnutím pomůcek s přidanou hodnotou, jako jsou objektivní informační zdroje, které pomáhají zákazníkovi činit rozhodnutí;

   - Technická, informační a administrativní podpora poskytnutá Společností zákazníkovi.


  Výčet možných dodatečných služeb či služeb na vyšší úrovni zákazníkovi

   - Sekávání se zákazníkem mimo pracovní dobu nebo mimo obchodní prostory Společnosti dle požadavků zákazníka;
   - Jiná výhoda poskytnutá zákazníkovi spočívající v dodatečné službě či službě na vyšší úrovni zákazníkovi.


  b) Pobídka není přímo prospěšná pro Společnost, její společníky nebo Pracovníky, ledaže by přinášela hmotnou výhodu danému zákazníkovi.
  c) Pobídka je odůvodněná poskytováním průběžné výhody zákazníkovi ve vztahu k průběžné pobídce.


  Společnost je povinna dodržovat výše uvedené požadavky průběžně po celou dobu, kdy poskytuje nebo přijímá pobídku.
  V této souvislosti vedení společnosti vede evidenci mj. o tom, že pobídka, kterou Společnost přijala nebo poskytla, slouží ke zvýšení kvality služby poskytované zákazníkovi tak, že:

   - Vede vnitřní seznam všech typů pobídek, které Společnost přijala od třetí osoby v souvislosti s poskytováním služeb;
   - Zaznamenává, jak pobídky poskytnuté nebo přijaté Společností nebo pobídky, které hodlá využít, zvyšují kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům;
   - Vede záznamy o opatřeních přijatých k zajištění, že pobídka není v rozporu s povinností Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka.


  Společnost sdělí zákazníkovi informace o pobídkách přijatých od třetích osob nebo poskytnutých třetím osobám před poskytnutím služby i následně.
  Pokud Společnost nebyla schopna předem zjistit částku pobídky, kterou má přijmout nebo poskytnout a místo toho sdělila zákazníkovi způsob výpočtu této částky, poskytne svým zákazníkům následně také informace o přesné částce pobídky, kterou přijala či poskytla.


  Menší nepeněžité výhody

  V souvislosti s poskytováním pojišťovacích služeb může Společnost přijímat tzv. menší nepeněžité výhody.
  Za menší nepeněžité výhody se považují následující výhody, jestliže jsou odůvodnitelné a přiměřené a mají takový rozsah, aby bylo pravděpodobné, že neovlivní chování Společnosti způsobem, který by poškozoval zájmy daného zákazníka:

   - Informace nebo dokumenty, které se týkají pojišťovací služby, které mají obecnou povahu nebo jsou přizpůsobeny požadavkům dané osoby a odrážejí situaci daného zákazníka;
   - Účast na konferencích, seminářích či jiných školicích akcích zaměřených na výhody a vlastnosti konkrétního pojišťovacího produktu nebo pojišťovací služby;
   - Pohoštění malé hodnoty nabízené během obchodního setkání nebo konference, semináře či jiné školicí akce podle písmene;
   - Jiné menší nepeněžité výhody, jejichž přehled uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách s tím, že taková výhoda musí zvýšit kvalitu služby poskytované zákazníkovi a vzhledem k celkové úrovni výhod poskytnutých jednou osobou nebo skupinou osob je takového rozsahu a povahy, že pravděpodobně nebude mít nepříznivý vliv na plnění povinnosti Společnosti jednat v nejlepším zájmu zákazníků.


  Menší nepeněžité výhody Společnost sdělí před poskytnutím pojišťovací služby zákazníkovi obecně, jiné nepeněžité výhody ocení a sdělí samostatně.


  Pravidla přijímání a poskytování pobídek u rezervotvorného životního pojištění

  Vedení Společnosti je povinno vždy předem posoudit, zdali konkrétní typ pobídky nebo systém pobídek přijímaných nebo poskytovaných Společnosti má škodlivý účinek na kvalitu služby poskytované zákazníkovi, a za tímto účelem provede jejich celkovou analýzu s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům, které mohou zvýšit nebo snížit riziko škodlivého účinku a k organizačním a administrativním opatřením přijatým Společností v oblasti řízení střetu zájmů, přičemž zohlední zejména následující kritéria:

   - Zda pobídka nebo systém pobídek může motivovat k tomu, aby Pracovník nabízel nebo doporučil konkrétní pojistný produkt nebo konkrétní službu, přestože by mohl nabídnout zákazníkovi jiný pojistný produkt nebo službu, který by lépe odpovídal potřebám daného zákazníka;
   - Zda je pobídka nebo systém pobídek založena výlučně nebo převážně na kvantitativních obchodních kritériích nebo zda plně zohledňuje vhodná kvalitativní kritéria, která odrážejí soulad s platnými právními předpisy, kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům a spokojenost zákazníka;
   - Hodnotu vyplacené nebo přijaté pobídky v poměru k hodnotě poskytovaného produktu a služeb;
   - Zda je pobídka zcela nebo převážně vyplácena při uzavření pojistné smlouvy nebo po celou dobu platnosti této smlouvy;
   - Existenci vhodného mechanismu umožňujícího získat pobídku zpět v případě, že produkt zanikne nebo dojde k jeho odkupu v rané fázi, nebo v případě poškození zájmů zákazníka;
   - Existenci některé formy pohyblivého nebo podmíněného limitu či koeficientu zvyšujícího hodnotu jiného druhu při dosažení určitého cíle vymezeného na základě objemu prodeje nebo hodnoty tržeb.


  Uvedené principy jsou mj. zohledněny ve vnitřních předpisech upravujících odměňování Pracovníků a související smluvní dokumentaci uzavírané mezi Pracovníkem a Společností, pokud bude Společnost disponovat Pracovníky, kteří budou v předmětném zájmu výše u vedeného textu.


  Formy konkrétních pobídek ve Společnosti

  ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

  Odměna (získatelská provize, následná provize, aj.) hrazená Společnosti pojišťovnou za zprostředkování uzavření pojistné smlouvy a související činnosti (následná péče o pojistnou smlouvu aj.). O těchto pobídkách je zákazník informován v předsmluvních materiálech Společnosti.

Naši partneři

Spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními pojišťovnami.

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s. člen UNIQA Insurance Group
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
 • DIRECT pojišťovna, a.s.
 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Pojišťovna VZP, a.s.
 • Slavia pojišťovna a.s
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
 • EUROP ASSISTANCE S.A. prostřednictvím EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH

Související webové stránky

ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

Je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven, je řádným členem Evropské pojišťovací a zajišťovací federace (CEA).


MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Webový portál Ministerstva financí České rebubliky


ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ

Profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.


OBCHODNÍ REJSTŘÍK

Oficiální server českého soudnictví - obchodní rejstřík firem.


REGISTR ZPROSTŘEDKOVATELŮ

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.