pro klienty

On-line služby

pro zprostředkovatele

On-line služby

Kde nás najdete

Praha

Křenova 438/11,
162 00 Praha 6

Zlín

Topolová 1923,
760 01 Zlín

Produkty

Zajistíme Vám komplexní pojistnou ochranu proti nejrůznějším vnějším rizikům, ale i ochranu v případě nenadálých životních situací.

Služby

Pomůžeme Vám s pojištěním, řešením pojistných událostí
a dalšími specializovanými službami

PROČ MY

Společnost Crossroad Credit a.s. je českou pojišťovací společností. Na pojistném trhu působí od roku 2004 a poskytuje komplexní služby v oblasti pojištění osob, majetku, vozidel, risk managementu, pojištění firem a jejich zaměstnanců.CO NABÍZÍME

OSOBNÍ PŘÍSTUP

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI

PROFESIONALITU

Pro klienty

Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované údaje

Základní údaje společnosti

 • Obchodní firma:
   Crossroad Credit a.s.
 • Právní forma:
   akciová společnost
 • Identifikační číslo:
   27179591
 • Sídlo:
   Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6
 • Statutární orgán:
   předseda správní rady
 • Odpovědný zástupce:
   Vlastimil Kohout
 • Orgán dohledu:
   Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
 • WWW:
   www.crossroadcredit.cz, www.crcredit.cz, www.crcas.cz
 • Registrace:
   Městský soud v Praze, spisová zn. B 9559

Crossroad Credit a.s.
Křenova 438/11, 162 00 Praha 6
Kontaktní E-mail: info@crcredit.cz
Telefon: +420 235 301 283

Dokumenty ke stažení

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Zprostředkování pojištění

Zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami, přičemž může zprostředkovávat pojištění pro pojišťovny, které jsou uvedeny v registru ČNB jako spolupracující pojišťovny Zprostředkovatele a na internetových stránkách Zprostředkovatele.
Zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění dle §12, písm.b) ZoDPZ jako pojišťovací makléř, pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka a pro výkon činnosti dle §12, odst.2 ZoDPZ má uzavřenou se zákazníkem smlouvu, která musí mít písemnou podobu.
Požadavky, cíle a potřeby zákazníka související se sjednávaným pojištěním, doporučený pojistný produkt, důvody, na kterých Zprostředkovatel zakládá svá doporučení, aby se zákazník mohl rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění, a upozornění na případné nesrovnalosti mezi požadavky zákazníka a nabízeným pojištěním jsou uvedeny v dokumentu „Záznam o požadavcích a potřebách“.
Zprostředkovatel a jeho VZ/DPZ jsou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími pojišťovnami. Zprostředkovatel ani jeho VZ/DPZ nejsou odměňování přímo zákazníkem. Zprostředkovatel při zprostředkování pojištění, s výjimkou sjednání nebo podstatné změny rezervotvorného pojištění1, neposkytuje zákazníkovi radu ve smyslu ust. § 78 ZoDPZ.


Rezervotvorné pojištění (pojistný produkt s investiční složkou)

Před sjednáním nebo podstatnou změnou rezervotvorného pojištění poskytne Zprostředkovatel zákazníkovi radu. Rada se poskytuje na základě analýzy požadavků, cílů a potřeb získaných od zákazníka; rizik, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání pojištění; finanční situace zákazníka; znalostí a zkušeností zákazníka v oblasti investic; rizikové tolerance zákazníka a jeho schopnosti nést ztráty; právních vztahů zákazníka týkajících se dalších produktů finančního trhu a výběru z dostatečného počtu vhodných pojistných produktů, které může Zprostředkovatel distribuovat. Jestliže Zprostředkovatel nezíská informace v potřebném rozsahu, zákazníkovi radu neposkytne.
Zprostředkovatel poskytne zákazníkovi prohlášení o vhodnosti obsahující souhrn poskytnutého poradenství, informace, proč je poskytnuté poradenství pro zákazníka vhodné, a zejména, jak odpovídá investičním cílům zákazníka včetně jeho rizikové tolerance; finanční situaci zákazníka včetně jeho schopnosti nést ztráty; znalostem a zkušenostem zákazníka. Zprostředkovatel upozorní zákazníka na to, zda bude u doporučovaného rezervotvorného pojištění pravděpodobně potřebné, aby zákazník požadoval jeho pravidelný přezkum, a uvede tuto informaci v prohlášení o vhodnosti. Pokud Zprostředkovatel informuje zákazníka, že bude provádět pravidelné posuzování vhodnosti, mohou se další prohlášení zabývat pouze změnami příslušných služeb nebo podkladových investičních aktiv a/nebo poměrů zákazníka a není třeba v nich opakovat všechny podrobné informace obsažené v prvním prohlášení.
Zprostředkovatel, v případech kdy poskytuje pravidelné posuzování vhodnosti, přezkoumává vhodnost doporučených pojistných produktů s investiční složkou alespoň jednou ročně. Četnost tohoto posuzování se zvyšuje v závislosti na charakteristice zákazníka, jako je riziková tolerance, a na typu doporučeného pojistného produktu s investiční složkou. Zprostředkovatel upozorňuje zákazníka, že důvodem posuzování vhodnosti je umožnit, aby Zprostředkovatel mohl jednat v nejlepším zájmu zákazníka.
Zprostředkovatel poskytuje zákazníkovi pravidelné zprávy o svých službách přiměřeně druhu sjednaných pojistných produktů, včetně nákladů spojených s poskytováním těchto služeb a s transakcemi prováděnými jménem zákazníka. Byl-li zákazník informován o tom, že bude posuzována vhodnost rezervotvorného pojištění i po jeho sjednání, pravidelná zpráva obsahuje i radu dle § 78 ZoDPZ.
Reklamaci či stížnost na jednání Zprostředkovatele a jeho VZ/DPZ může zákazník, pojištěný nebo jiná oprávněná osoba podat osobně, písemně, nebo emailem na kontaktní údaje Zprostředkovatele. Tyto osoby mají rovněž možnost se obrátit na dozorový orgán Zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka, případně podat žalobu na Zprostředkovatele u věcně a místně příslušného soudu nebo se obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti životního pojištění finanční arbitr - www.finarbitr.cz, u neživotního pojištění Česká obchodní inspekce - www.coi.cz. Podrobný postup podání a vyřízení reklamace či stížnosti adresované Zprostředkovateli upravuje reklamační řád umístěný na internetových stránkách Zprostředkovatele.


PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ

Povinné informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDPZ"), které je zprostředkovatel povinen před uzavřením pojistné smlouvy nebo, je-li to nezbytné, při její změně zákazníkovi sdělit.

  Samostatný zprostředkovatel (dále jen ,,Zprostředkovatel")

 • Obchodní firma: Crossroad Credit a.s.
 • Právní forma: akciová společnost
 • Identifikační číslo: 27179591
 • Sídlo: Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6
 • Statutární orgán: předseda správní rady
 • Odpovědný zástupce: Vlastimil Kohout
 • Orgán dohledu: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
 • Adresa pro doručování: Křenova 438/11, 162 00 Praha 6
 • Kontaktní e-mail: info@crcredit.cz
 • WWW: www.crossroadcredit.cz, www.crcredit.cz, www.crcas.cz
 • Registrace: Městský soud v Praze, spisová zn. B9559

  PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ

  Zprostředkovatel bude pro komunikaci se zákazníkem používat český jazyk. V tomto jazyce bude zákazník od Zprostředkovatele dostávat dokumenty a jiné informace. Zákazník může se Zprostředkovatelem komunikovat, osobně, telefonicky písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (email).


  Zákazník má možnost si zvolit, zdali mu budou informace stanovené právními předpisy Zprostředkovatelem poskytovány prostřednictvím listinných záznamů a zpráv nebo elektronicky prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat. Zákazník potvrzením tohoto dokumentu potvrzuje, že mu byly nabídnuty obě možnosti poskytování informací a že souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (jiný trvalý nosič dat) a že zvolený způsob je vhodný s ohledem na sjednávané pojištění. Některé informace budou v souladu s právními předpisy zákazníkovi poskytovány prostřednictvím internetových stránek Zprostředkovatele www.crcredit.cz, s čímž zákazník potvrzením tohoto dokumentu souhlasí. Zákazník v této souvislosti prohlašuje, že má pravidelný přístup na internet, tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách Zprostředkovatele a poskytnutými prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků seznámit a že má zřízenou emailovou adresu, kterou aktivně využívá. V případě, že zákazník nemá pravidelný přístup ke službě internet, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit Zprostředkovateli. V případě, že zákazník bude požadovat poskytování informací v listinné podobě, sdělí svůj požadavek Zprostředkovateli a ten informace v této podobě zákazníkovi poskytne.

  INFORMACE O ZPROSTŘEDKOVATELI

  Zprostředkovatel je evidován v registru samostatných zprostředkovatelů pojištění vedeném u ČNB Registr pojišťovacích zprostředkovatelů je veden Českou národní bankou. Zápis ve zmíněném registru je možno ověřit na internetových stránkách České národní banky - https://www.cnb.cz/cnb/jerrs.


  Jménem Zprostředkovatele jednají osoby oprávněné ke zprostředkování pojištění, jejichž jméno je uvedeno na záznamu z jednání; vázaní zástupci, doplňkový pojišťovací zprostředkovatelé (případně jejich statutární zástupci nebo zaměstnanci) jejichž seznam je k dispozici na webových stránkách České národní banky v sekci: https://www.cnb.cz/cnb/jerrs

  Jak můžete podat stížnost, reklamaci

  Bude-li zákazník (nebo jiná oprávněná osoba) s prací některého ze zaměstnanců, vázaných zástupců nebo doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů nespokojen, je oprávněn stěžovat si:

 • - E-mailem: klient@crcredit.cz
 • - Doporučeným dopisem adresovaným statutárnímu orgánu, zaslaným na adresu sídla Zprostředkovatele.
 • - Orgánu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů, kterým je Česká národní banka (www.cnb.cz).
 • - V případě neživotního pojištění lze podat návrh na řešení sporu České obchodní inspekci (www.coi.cz),nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz).
 • - V případě životního pojištění lze podat návrh na řešení sporu finančnímu arbitrovi ( www.finarbitr.cz).
 • - V případě smluv uzavřených online je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • - Podáním stížnosti není dotčeno Vaše právo obrátit se na soud.
 • Podrobná pravidla vyřizování stížností jsou upravena ve reklamačním řádu umístěném na stránkách Zprostředkovatele: https://www.crcredit.cz/pro-klienty.html

  Prohlášení Zprostředkovatele

  Zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, ani žádná z osob danou pojišťovnu ovládající nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech Zprostředkovatele, vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele.


  Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pojištění na základě oprávnění podle § 6 ZDPZ jako:

 • - pojišťovací agent, pokud zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu, nebo
 • - pojišťovací makléř, pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka.

Zprostředkovatel potvrzuje, že svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele, neuvádí nepravdivé, nepřesné, nedoložené, neúplné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. Před uzavřením pojistné smlouvy je Zprostředkovatel povinen, zejména na základě informací poskytnutých zákazníkem a v závislosti na charakteru sjednávaného pojištění, zaznamenat požadavky, potřeby a cíle zákazníka související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro sjednání nebo podstatnou změnu pojištění. Zprostředkovatel je odměňován provizně pojišťovnou, u které je pojištění sjednáno, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel je odměňován Zprostředkovatelem. Zprostředkovatel nepřijímá odměnu hrazenou přímo zákazníkem.

Na žádost zákazníka Zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací zprostředkovatel sdělí způsob svého odměňování vztahující se k sjednávanému pojištění.


  Zprostředkovatel vykonává zprostředkovatelskou činnost pro pojišťovny

  (Je oprávněna sjednávat pojištění s pojišťovnami):


 • - Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3 Praha 18600 CZ IČO 47115971
 • - Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/23 Praha 18600 CZ IČO 63998530
 • - ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458 Pardubice 53002 CZ IČO 45534306
 • - Direct pojišťovna, a.s. Nové sady 996/25 Brno 60200 CZ IČO 25073958
 • - ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a, Praha, 186 00, Česká republika IČO 49240196
 • - Generali Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 Praha 11000 CZ IČO 45272956
 • - Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/21 Praha 18600 CZ IČO 47116617
 • - Pojišťovna VZP, a.s. Ke Štvanici 656/3 Praha 8 18600 CZ IČO 27116913
 • - Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 655/1 Praha 11000 CZ IČO 60197501
 • - UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 810/136 Praha 16000 CZ IČO 49240480

 • Pro pobočky zahraniční pojišťovny

 • - D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR Vyskočilova 1481/4 Praha 14000 CZ IČO 03450872
 • - EUROP ASSISTANCE S.A. prostřednictvím EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH
 • - INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka

INFORMACE O PŘÍSTUPU K UDRŽITELNOSTI V OBLASTI FINANČNÍCH SLUŽEB

  1. Úvod

  Společnost: Crossroad Credit a.s. IČO: 27179591 se sídlem Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6 jako samostatný zprostředkovatel distribuující rezervotvorné pojištění, při kterém dochází k poskytnutí rady (dále jen „Společnost“) prostřednictvím tohoto dokumentu informuje potenciální zákazníky a zákazníky Společnosti (dohromady jen „Zákazníci") o problematice udržitelného rozvoje a o přístupu Společnosti k udržitelnosti v oblasti finančních služeb.


  Cílem tohoto dokumentu je transparentně informovat zájemce o služby o přístupu Společnosti k otázkám udržitelnosti v oblasti finančních služeb, a to v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „Nařízení SFDR"), které je účinné od 10. března 2021 (s výjimkou určitých ustanovení).

  2. Výklad nejdůležitějších pojmů

  Níže uvádíme hlavní pojmy, které Vám pomohou dostatečně pochopit principy regulace udržitelného financování a učinit informované rozhodnutí, zdali a jakým způsobem chcete začlenit udržitelnost do svých investic.


 • • Nařízení SFDR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb.

 • • Nařízení o taxonomii - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.

 • • Rezervotvorné pojištění - životní pojištění, které umožňuje vytvářet z předepsaného pojistného kapitálovou rezervu (pojistný produkt s investiční složkou).

 • • Faktory udržitelnosti (tzv. ESG faktory) jsou:
  1. Environmentální faktory (Environment – E)
   Tyto faktory se zaměřují na oblast ochrany životního prostředí (klima, přírodní zdroje, opatření proti znečišťování, zpracování odpadů, dekarbonizace apod.).
  2. Sociální faktory (Social – S)
   Tyto faktory postihují otázky týkající se společenské odpovědnosti podniků; do této skupiny lze zařadit například oblast lidského kapitálu (hodnocení pracovních podmínek, standardy řízení práce, rozvoj a podpora růstu zaměstnanců, férovost odměňování, dodržování lidských práv), dále různé odpovědnosti spojené s předmětem činnosti podniku a jeho výrobky (bezpečnost a kvalita produktů, dopady činnosti podniku na společnost, standardy dodavatelských řetězců apod.).
  3. faktory udržitelného systému správy a řízení (Governance – G)
   Tyto faktory se zabývají hodnocením způsobu řízení organizace a lze mezi ně zařadit například kvalitu vnitřní kontroly a postupů v rámci podniku, genderovou vyrovnanost, průhlednost majetkové struktury, účetnictví apod.

 • • Udržitelná investice je investice do hospodářské činnosti, která přispívá k:
  1. Environmentálním cílům (E), jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství
  2. nebo
  3. Sociálním cílům (S), zejména investice, která přispívají k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit,
   a současně za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení (G), zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

 • • Environmentálně udržitelná investice je investice do jedné nebo více hospodářských činností, které se kvalifikují jako environmentálně udržitelné dle Nařízení o taxonomii.

 • • Enviromentální cíle dle Nařízení o taxonomii jsou:
  1. a) zmírňování změny klimatu;
  2. b) přizpůsobování se změně klimatu;
  3. c) udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů;
  4. d) přechod na oběhové hospodářství;
  5. e) prevence a omezování znečištění;
  6. f) ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

 • • Riziko týkající se udržitelnosti je událost nebo situace v environmentální oblasti (E), sociální oblasti (S) nebo v oblasti správy a řízení (G), která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

 • • Hlavní nepřiznivé dopady na Faktory udržitelnosti jsou nejvýznamnější negativní dopady investičních rozhodnutí na Faktory udržitelnosti (ESG Faktory).

 • • Preference týkající se udržitelnosti je volba Zákazníka, pokud jde o to, zda, a pokud ano, do jaké míry, by do jeho investic měl být začleněn jeden nebo několik z následujících pojistných produktů s investiční složkou:
  1. a) Pojistný produkt s investiční složkou, u něhož zákazník určí, že se minimální podíl investuje do Environmentálně udržitelných investic;
  2. b) Pojistný produkt s investiční složkou, u něhož zákazník určí, že se minimální podíl investuje do Udržitelných investic;
  3. c) Pojistný produkt s investiční složkou, který zohledňuje Hlavní nepříznivé dopady na Faktory udržitelnosti, přičemž kvalitativní nebo kvantitativní prvky prokazující předmětné zohlednění určuje Zákazník.

 • • Klasifikace pojistných produktů s investiční složkou dle Nařízení SFDR z hlediska míry souladu s cíli udržitelného rozvoje:
  1. a) Pojistné produkty s investiční složkou, které sledují cíl Udržitelných investic (čl. 9 Nařízení SFDR) – jedná se o pojistné produkty s investiční složkou s nejvyšší mírou souladu s cíli udržitelného rozvoje a jsou označovány jako tzv. „Dark green“;
  2. b) Pojistné produkty s investiční složkou, které prosazují environmentální (E) nebo sociální (S) vlastnosti (Faktory), ale nesledují cíl Udržitelných investic (čl. 8 Nařízení SFDR) – jedná se o pojistné produkty s investiční složkou s nižší mírou souladu s cíli udržitelného rozvoje, než pojistné produkty s investiční složkou uvedené pod písm. a), a jsou označovány jako tzv. „Light green“;
  3. c) Pojistné produkty s investiční složkou, které zohledňují hlavní nepříznivé dopady na Faktory udržitelnosti (čl. 6 Nařízení SFDR) – jedná se o pojistné produkty s investiční složkou s nižší mírou souladu s cíli udržitelného rozvoje než pojistné produkty s investiční složkou uvedené pod písm. b).

  3. Rezervotvorné životní pojištění

  Společnost při distribuci Rezervotvorného pojištění, tj. pojistných produktů s investiční složkou, zohledňuje Hlavní nepříznivé dopady na Faktory udržitelnosti, a to zejména prostřednictvím následujících oblastí:

  1. v rámci systému řízení pojistných produktů (cílové trhy pojistných produktů);
  2. v rámci řízení střetů zájmů;
  3. při poskytování rady u zprostředkování Rezervotvorného pojištění.

  Při poskytování poradenství k pojistným produktům s investiční složkou (Rezervotvorné pojištění) potom Společnost dodržuje následující zásady a pravidla.

  1. prostřednictvím investičního dotazníku od Zákazníka získává a vyhodnocuje informace o jeho případných Preferencích týkajících se udržitelnosti;
  2. zjišťuje a průběžně aktualizuje informace týkající se vlastností doporučovaných pojistných produktů s investiční složkou včetně Faktorů udržitelnosti;
  3. informuje Zákazníka o výsledku posouzení pravděpodobných dopadů Rizik týkajících se udržitelnosti na hodnotu pojistných produktů s investiční složkou, k nimž poskytuje poradenství;
  4. poskytuje Zákazníkovi poradenství k pojistným produktům s investiční složkou, které odpovídají Preferencím Zákazníka týkajících se udržitelnosti;
  5. v rámci prohlášení o vhodnosti informuje Zákazníka rovněž o tom, zda jsou investiční cíle Zákazníka dosaženy zohledněním jeho Preferencí týkajících se udržitelnosti;
  6. nedoporučí Zákazníkovi pojistné produkty s investiční složkou jako produkty, které splňují Preference Zákazníka týkající se udržitelnosti, pokud tyto pojistné produkty předmětné Preference nesplňují, přičemž Zákazníkovi vysvětlí důvody, proč tak neučinila, a o těchto důvodech vede záznam;
  7. pokud žádný pojistný produkt s investiční složkou nesplňuje Preference Zákazníka týkající se udržitelnosti a Zákazník se rozhodne v této souvislosti upravit své Preference týkající se udržitelnosti, vede záznamy o rozhodnutí Zákazníka, včetně důvodů tohoto rozhodnutí.

  4. Zásady odměňování

  Společnost je dle Nařízení SFDR povinna zahrnout do svých zásad odměňování informace o tom, jak jsou tyto zásady konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, a tyto informace zveřejnit na svých internetových stránkách. Tuto povinnost plní Společnost prostřednictvím tohoto dokumentu.
  Zásady odměňování Společnosti jsou konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, jelikož při poskytování služeb zákazníkům žádným způsobem nemotivují pracovníky Společnosti k nadměrnému podstupování rizik ve vztahu k rizikům týkajícím se udržitelnosti.

  5. Závěr

  Informace uvedené v tomto dokumentu je potřeba vnímat jako úvodní (základní) informace zveřejněné Společností na základě základních povinností stanovených Společnosti Nařízením SFOR, přičemž dojde k jejich upřesnění na základě přijetí navazujících právních předpisů a vydání výkladových stanovisek kompetentními orgány.


  V Praze 23.8.2022


  Vlastimil Kohout v.r.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

„Informace o zpracování osobních údajů“ upravují zpracování osobních údajů pojistníka, pojištěného, třetích osob a použijí se také při zpracování osobních údajů zájemce o pojištění, budoucího pojistníka nebo budoucího pojištěného.

Správce vašich osobních údajů:

Společnost Crossroad Credit a.s., IČ:27179591 se sídlem: Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: B 9559, statutární zástupce: Vlastimil Kohout – předseda správní rady, kontaktní tel.: 235 301 283, e-mail: info@crcredit.cz, (dále jen „Správce"), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů a poučit Vás o právech, která jakožto subjekty osobních údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů na straně „Správce“ v souvislosti s činností „Správce“ při nabízení, sjednávání a správou pojistných produktů a služeb, kdy „Správce“ zpracovává Vaše osobní údaje.

  Zpracováváme osobní údaje:
  1. - Vaše identifikační a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa – nejsou údaje povinné, ale pokud nám je sdělíte, bude naše komunikace rychlejší a efektivnější), údaje mohou vyplynout z naší vzájemné komunikace (řešení vašeho dotazu, žádosti, apod.);
  2. - Údaje o produktech, které máte již sjednané;
  3. - Údaje z naší vzájemné komunikace (ať již probíhala ústně, telefonicky, písemně, z důvodů ochrany zájmů můžeme nahrávat i naše vzájemné telefonické hovory, abychom vždy mohli lépe vyhovět vašim požadavkům, přáním a cílům. O nahrávání takového hovoru budete vždy informováni před jeho uskutečněním.);
  4. - Sociodemografické údaje (např.: věk, povolání, apod.);
  5. - Platební údaje (např.: údaj o zaplaceném pojistném, číslo účtu na pojistné smlouvě, apod.);
  6. - Údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti;
  7. - Specifické údaje potřebné ke splnění vašich potřeb, přání a cílů, zvl. „citlivé údaje“, např.: údaje o vašem zdravotním stavu (u životního, úrazového pojištění, pojištění pro případ nemoci)-pokud nám udělíte váš souhlas;
  8. - Biometrické údaje obsažené v tzv. biometrickém podpisu (pokud se tak podepisujete);
  9. - Údaje při řešení pojistné události v rámci vzájemné komunikace;
  10. - Můžete nám poskytnout nové osobní údaje při komunikaci o změně pojištění, popř. i od osob, které se na nás obracejí, osobní údaje při vyřizování žádostí (např. dědic žádá o vrácení přeplatku na pojistném);
  11. - Z veřejně dostupných zdrojů a jiných nám dostupných evidencí (např. z obchodního a insolvenčního rejstříku aj.);
  12. - Za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání můžeme získat osobní údaje také od jiného subjektu (např.: pojišťovny), např.: údaje o účastnících pojištění, o osobách, kterým účastník pojištění udělil plnou moc, údaje o dalších osobách zúčastněných na pojistné události-postup v souladu se zákon.;
  13. - Subjekty, které nám poskytnou v rámci platné legislativy vaše osobní údaje při řešení správy pojištění, likvidace pojistné události, nabídky a posuzování vhodnosti pojištění, zpracování a příprava pojistné smlouvy.

  Důvodem pro zpracování osobních údajů je ochrana vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů dalších osob, zejména při prevenci a odhalování trestné činnosti, vyhodnocování kvality a zlepšování naší odborné činnosti, zlepšování stávajících produktů, přímý marketing zahrnující nabídku dalších našich služeb a produktů přímo souvisejících. Právní předpisy nám rovněž ukládají v některých případech povinnost vaše osobní údaje zpracovávat za účelem:


  1. - Plnění povinností odborné péče při zprostředkování pojišťovacích služeb, zejména při posouzení schopnosti, potřeb a požadavků zájemce o pojištění;
  2. - Identifikace dle předpisů ve znění v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
  3. - Uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků (účetní a daňové předpisy, archivnictví, apod.);
  4. - Plnění obecných norem a povinnosti v odborné praxi samostatného zprostředkovatele.

  Rozsah zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro provozování pojišťovací činnosti.


  Případy žádosti Správce o udělení souhlasu se zpracováním údajů o zdravotním stavu:

  O udělení souhlasu vás požádáme, jestliže se chcete stát naším zákazníkem u produktů, kde musíme dopředu znát váš zdravotní stav pro ohodnocení pojistného rizika, přípravné činnosti před sjednáním pojištění nebo jeho změny a pro vás samotné sjednání pojištění nebo změny nebo likvidace pojistné události. Svobodně se rozhodněte, zda nám souhlas udělíte. Bez jeho poskytnutí vám však s ohledem na platnou právní úpravu nebudeme moci připravit nabídku a pojištění nebo jeho změnu sjednat. To se týká produktů, kde potřebujeme znát zdravotní údaje ještě před sjednáním, resp. před sjednáním jeho změny nebo zajištění služby při plnění s pojistné smlouvy. Bez zpracování vašich osobních údajů vám však nemůžeme poskytnout další služby, jako např. pomoc při likvidaci, obhajobě nároků souvisejících s pojištěním, provádění přípravných a analytických prací při správě vašich pojistných smluv nebo uplatňování vašich práv z nich plynoucích.

  Situace, ve kterých zpracováváme vaše osobní údaje

  Příprava a uzavření smlouvy

  Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, pokud však nám nesdělíte údaje nezbytné pro sjednání pojištění, nebudeme moci připravit nabídku pojištění ani s vámi pojistnou smlouvu (nebo např.: Dodatek k pojistné smlouvě) uzavřít. Za účelem přípravy nabídky pojistné smlouvy a jejího uzavření potřebujeme nezbytně znát, abychom dostáli sektorové regulaci dle zák.č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, jejímiž normami se musíme řídit a jsme těmito normami regulováni: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, popř. korespondenční adresa, v případě fyzické osoby podnikatele identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Můžeme vás také požádat o poskytnutí dalších potřebných údajů dle charakteru vámi požadovaného produktu nebo služby, např. údajů o pojišťovaném majetku, povolání, příjmech, rizikovém chování, provozovaných sportech, včetně citlivých osobních údajů.

  Plnění smlouvy

  Zpracování osobních údajů je rovněž nutné pro řádnou správu pojistných smluv včetně jejich změn, likvidaci pojistných událostí, poskytování dalších služeb a vzájemnou komunikaci. Další údaje, které zpracováváme, souvisejí s tím, jaké produkty využíváte a jaké osobní údaje jste nám sdělil/-a, či které jsme zjistili, např. při likvidaci pojistné události.

  Plnění právní povinnosti

  Povinnost zpracovávat vaše osobní údaje nám ukládají právní předpisy, kterými jsme povinni při výkonu činnosti se řídit jak při distribuci pojištění a zajištění (zák.č.170/2018 Sb.), tak při dodržování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon č. 527/2020 Sb. a vyhláška č.235/2021 Sb.) nebo dodržování zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní (zákon č. 164/2013 Sb.) nebo dodržování zákona o provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 69/2006 Sb.), při zpracování osobních údajů (zákon č.110/2019 Sb.-“Adaptační zákon“ upřesňující Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (zákon č. 182/2006 Sb)., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), případně dodržování další platných norem. Při výkonu naší činnosti jsme rovněž povinni poskytnout v odůvodněných případech součinnost soudům, orgánům činným v trestném řízení, České národní bance, apod.

  Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany

  Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:

  1. - V ochraně našich právních nároků (např.: vymáhání dlužného pojistného);
  2. - Ve vyhodnocování a řízení rizik, v prevenci a odhalování možného protiprávního jednání;
  3. - V řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky, dále v zajištění a soupojištění;
  4. - V přípravě nezávazné nabídky, modelace, posuzování vhodnosti nebo kalkulace výše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření pojistné smlouvy;
  5. - V přípravě, sjednání a plnění smluv sjednaných ve Váš prospěch (situace se vztahuje na pojištěné i obmyšlené osoby), dále ve vnitřních administrativních procesech (např.: reporting);
  6. - V přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifikační údaje v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa můžeme zpracovávat pro účely přímého marketingu naší společnosti, tzn. zasílání našich produktů a služeb, které souvisejí nebo navazují na již uzavřené/-á pojištění, a to prostřednictvím e-mailové adresy).
  7. - S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat údaje pro nepřímý marketing, tzn. nabídka produktů a služeb nebo jiných sdělení souvisejících se sjednaným produktem nebo službou od spolupracujících partnerů (pojišťovny). K oslovování jsou využity osobní údaje specifikované v souhlasu. K marketingu nejsou využívány osobní údaje zvláštní kategorie, není-li uvedeno v textu souhlasu jinak. Aktuální seznam spolupracujících pojišťoven, členů společenství „Správce“, popř. oborových asociací na:www.crcredit.cz
  8. - Poskytovatelé specializovaných služeb (právní, konzultantské, finanční), pokud k tomu dáte souhlas;
  9. - Zpracování osobních údajů zvláštní kategorie („citlivé osobní údaje“) na základě vašeho souhlasu v pojištění jen v případě produktů, kde je nezbytné zpracovat osobní údaje o zdravotním stavu nejen Vás, ale i dalších pojištěných osob. Údaje o zdravotním stavu jsou důležité pro správné nastavení podmínek pojištění, k přípravě a posouzení pojistného nebo úvěrového rizika, doporučení vhodného produktu, vytvoření nabídky a případnému následnému uzavření pojistné smlouvy. Zpracování těchto osobních údajů provádí zpravidla přímo poskytovatel služby (produktu), tzn. pojišťovna. Správce zprostředkovává předání nezbytných údajů pojišťovně.

  Příjemce osobních údajů

  Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu kategoriím příjemců:

  1. - Smluvním pojišťovnám (popř. jiným finančním institucím) v souladu s platnými zákony;
  2. - Jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí vašich osobních údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např.: soudům, orgánům činným v trestném řízení);
  3. - Poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu a evidenci osobních údajů vnitřní administrativy;
  4. - Současně můžeme předávat vaše osobní údaje v rámci plnění povinností vyplývajících z platné legislativy, a to zvláště v případech preventivní činnosti proti pojistným podvodům nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti a podpoře terorismu nebo jiným protiprávním jednáním;
  5. - Veškeré osoby, které s námi spolupracují a případně přicházejí s vašimi osobními údaji do styku v rámci plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují standardy zabezpečení vašich osobních údajů, další právnické nebo fyzické osoby, pokud k tomu dáte svůj souhlas mající jiný právní titul k získání vašich osobních údajů;
  6. - Dodavatelé služeb nezbytných pro provoz „Správce“ (administrativa, účetní, personální, apod.).

  Doba zpracování a uchování osobních údajů
  1. - Správce zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje po dobu trvání smlouvy a dále po dobu deseti let od zániku závazku z této smlouvy dle zákona č.527/2020 Sb., dále jen „AML“;
  2. - Správce zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje po dobu trvání smlouvy a dále po dobu deseti let od konce pojistné smlouvy dle zákona č.170/2018 Sb., dále jen „ZDPZ“;
  3. - Správce zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje do konce druhého kalendářního roku od poslední komunikace s Vámi, nedošlo-li ke sjednání pojištění;
  4. - Správce zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje v případě zasílání marketingových nabídek po dobu trvání závazku z příslušné smlouvy, a dále po dobu dvou let po zániku závazku z této smlouvy, nepodáte-li námitku proti zpracování osobních údajů, v tom případě je „Správce“ povinen přestat zpracovávat vaše osobní údaje.
  Způsob a zásady zpracování osobních údajů

  VSprávce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých k tomu oprávněných osob, zaměstnanců, zpracovatelů nebo třetích osob, se kterými má „Správce“ uzavřenou platnou smlouvu o zpracování osobních údajů a které zabezpečují činnosti a služby tvořící součást služeb poskytovaných „Správcem“, dále osobám dle uděleného vašeho souhlasu a osobám oprávněným na základě platné legislativy. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích. Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů, popř. nezbytné předávání bude prováděno plně s ohledem na zásady bezpečnosti při nakládání a správou a v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a předpisy regulujícími zprostředkovatelskou činnost Správce.

  Komunikace a zasílání dokumentů a informací

  Máte možnost zvolit, budou-li informace stanovené právními předpisy „Správcem“ poskytovány prostřednictvím listinných záznamů a zpráv nebo elektronicky nebo prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat. Převzetím tohoto dokumentu potvrzujete, že vám byly nabídnuty možnosti poskytování informací a průběžné komunikace a že souhlasíte s poskytováním informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (jiný trvalý nosič dat) a že zvolený způsob je vhodný s ohledem na sjednávané pojištění. Některé informace budou v souladu s právními předpisy poskytovány prostřednictvím internetových stránek „Správce“ www.crcredit.cz. V souvislosti s tímto rovněž prohlašujete, že máte pravidelný přístup na internet, tuto službu pravidelně využíváte a máte možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách „Správce“ a poskytnutými prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků seznámit a že máte zřízenou emailovou adresu. V případě, že nemáte pravidelný přístup ke službě internet, jste povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit „Správci“. V případě, že budete požadovat poskytování informací v listinné podobě, sdělíte svůj požadavek „Správci“, který vám informace v této podobě i poskytne.

  Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů můžete využít následující práva:

  Automatizované individuální rozhodování: v případě, které pro vás má podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, k zamítnutí výplaty plnění, apod.) máte právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně toto napadnout.

  Portabilita: máte právo obdržet zpracované údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění. Toto platí jen pro automatizovaně zpracované osobní údaje.

  Právo na informace: na vaši žádost vám sdělíme, zda a jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme, k jakému účelu, době uchování, případné předání třetím osobám, jaká máte práva.

  Právo na přístup: máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.

  Právo na opravu: při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu nebo upřesnění.

  Právo na výmaz („být zapomenut“): máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod ke zpracování (včetně ochrany oprávněných zájmů a práv Správce).

  Právo vznést námitku: platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který Správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovému zpracování námitku a Správce v případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky zastaví.

  Právo na odvolání souhlasu: souhlas můžete kdykoli odvolat, a to písemně nebo e-mailem na adresu: Crossroad Credit a.s., Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6, nebo e-mail. adresa: klient@crcredit.cz.

  Právo na omezení: máte právo na omezení zpracování svých osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, a to do doby, než Správce přesnost ověří (oprávněné důvody Správce převažují na d vašimi oprávněnými zájmy nebo došlo k jinému zpřesnění), nebo údaje nejsou třeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků nebo zpracování údajů bylo provedeno protiprávně a požadujete namísto výmazu údajů jen jejich omezení zpracování.

  Právo obrátit se na: dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,www.uoou.cz ) nebo soud, informace k vašim právům a jejich naplnění můžete získat také na tel.: 235 301 283, nebo na adrese(stejné i pro písemný kontakt): Crossroad Credit a.s., se sídlem Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6, nebo e-mail. adresa: klient@crcredit.cz.


  Tato informace je dostupná na www.crcredit.cz. Pokud by došlo k zásadní změně zpracování vašich osobních údajů, budeme vás informovat.


  Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná od 1.7. 2021.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

  REKLAMAČNÍ ŘÁD

  Postup vyřizování stížností a reklamací zákazníků / potenciálních zákazníků a třetích osob

  Základní ustanovení

  1. Úvodní ustanovení

  1.1. Společnost Crossroad Credit a.s., se sídlem Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6, IČ: 27179591 (dále jen „Společnost“) je Českou národní bankou registrovaným samostatným zprostředkovatelem pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále „ZDPZ“).

  1.2. Společnost je povinna poskytovat pojišťovací služby s odbornou péčí, za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech.

  1.3. Za vyřizování stížností a reklamací ve Společnosti je odpovědný předseda správní rady nebo prokurista Společnosti.


  2. Předmět vnitřního předpisu

  2.1. Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků, potenciálních zákazníků, případně dalších oprávněných osob, vedení evidence stížností a reklamací a souvisejících činností.

  2.2. Pro účely tohoto vnitřního předpisu se zákazníkem rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti Společnosti uzavřela s finanční institucí písemnou smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba (zejm. pojištění).

  2.3. Potenciálním zákazníkem se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí osoba, které jsou nabízeny pojišťovací služby specifikované v článku 2.2.


  3. Pojem reklamace a stížnosti

  3.1 Reklamací se rozumí podání zákazníka adresované Společnosti, ve kterém uvádí, že mu ze strany Společnosti byla poskytnuta služba v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obsahující požadavek na vyjádření Společnosti, nápravu vzniklého stavu a/nebo náhradu vzniklé újmy.

  3.2 Stížností se rozumí podání zákazníka nebo potenciálního zákazníka, ve kterém si stěžuje na nepatřičné jednání zaměstnanců či jiných pracovníků (např. vázaných zástupců) Společnosti.


  Podání reklamace / stížnosti

  4. Oprávněná osoba

  4.1 Reklamaci je oprávněn podat pouze zákazník.

  4.2 Stížnost je oprávněn podat kromě zákazníka i potenciální zákazník Společnosti.

  4.3 Reklamaci nebo stížnost je oprávněna podat také osoba, která jedná na základě plné moci za zákazníka/ potenciálního zákazníka Společnosti. Součástí reklamace nebo stížnosti potom musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá oprávnění zmocněnce podat reklamaci nebo stížnost za zákazníka/potenciálního zákazníka (Plná moc s úředně ověřeným podpisem není třeba při zastoupení advokátem).

  4.4 V případě pojistných produktů může stížnost či reklamaci podat rovněž pojištěný nebo jiná oprávněná osoba. Pro účely tohoto vnitřního předpisu jsou osoby uvedené v tomto ustanovení, zákazníci a potenciální dohromady dále označováni jako „Zákazníci“.


  5. Forma a náležitosti reklamace/stížnosti

  5.1 Reklamace nebo stížnost musí mít písemnou (listinnou, elektronickou) podobu..

  5.2 Reklamace nebo stížnost musí být adresována Společnosti a obsahovat alespoň následující údaje:

   a) označení, že se jedná o reklamaci nebo stížnost;

   b) identifikační údaje Zákazníka – jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresu u fyzických osob a obchodní firmu (název), sídlo, kontaktní adresu, jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem právnické osoby u právnických osob;

   c) předmět reklamace nebo stížnosti – vylíčení skutečností, na jejichž základě je reklamace nebo stížnost podávána;

   d) čeho se Zákazník domáhá;

   e) datum a podpis Zákazníka, případně zmocněnce těchto osob.

  5.3 Reklamace nebo stížnost musí být doručena Společnosti bez zbytečného odkladu po tom, kdy nastala skutečnost, jíž se reklamace nebo stížnost týká, případně bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o této skutečnosti Zákazník dozvěděl.

  5.4 Reklamace nebo stížnost může být podána i na osobním jednání s pracovníkem Společnosti, přičemž o této bude sepsán písemný záznam pracovníkem Společnosti v rozsahu údajů uvedených v článku 5.2.

  5.5 Podání reklamace nebo stížnosti je bezplatné.


  Přijetí a vyřízení reklamace / stížnosti

  6. Přijetí reklamace / stížnosti

  6.1 Reklamaci a stížnost přijímá statutární ředitel nebo prokurista Společnosti (dále jen oprávněná osoba)

  6.2 Oprávněná osoba Společnosti má povinnost bez zbytečného odkladu po doručení reklamace nebo stížnosti přezkoumat, zda je reklamace nebo stížnost podána k tomu oprávněnou osobou a zda reklamace nebo stížnost splňuje formu a náležitosti uvedené v článku 5.

  6.3 V případě, že oprávněná osoba Společnosti zjistí rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně pokud nebude považovat reklamaci nebo stížnost za dostatečně jasnou a srozumitelnou, vyzve písemně Zákazníka k doplnění nebo nápravě s tím, že v této výzvě bude upozornění, že pokud nebude toto doplnění nebo náprava doručena Společnosti ve stanovené lhůtě (lhůtu stanovuje vedení Společnosti podle svého uvážení s tím, že minimálně musí činit 14 dní) od doručení výzvy, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout.

  6.4 V případě, že Zákazník, nevyhoví této výzvě a ve stanovené lhůtě nedoručí Společnosti potřebné informace nebo doplnění, nebo v případě, že je rozpor s článkem 4 nebo článkem 5 nenapravitelný, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout. O odmítnutí reklamace nebo stížnosti bude Zákazník písemně vyrozuměn.

  6.5 V případě, že oprávněná osoba Společnosti nezjistí žádný rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně byl rozpor vyřešen prostřednictvím zaslání výzvy podle článku 6.3 a přijetím doplnění nebo jiné nápravy na základě této výzvy, přistoupí k vyřízení stížnosti nebo reklamace.

  6.6 V případě, že se podaná reklamace nebo stížnost bude vztahovat k činnosti finanční instituce, která poskytuje zákazníkovi finanční službu (dále jen „Finanční instituce“), vedení Společnosti zajistí její neprodlené předání Finanční instituci a informuje Zákazníka o tom, že příslušnou k vyřízení této reklamace nebo stížnosti je Finanční instituce. Podmínky a náležitosti vyřizování reklamací a stížností u Finanční instituce stanovuje reklamační řád příslušné Finanční instituce.


  7. Vyřízení reklamace / stížnosti

  7.1 Oprávněná osoba Společnosti je povinna prozkoumat skutečnosti tvrzené Zákazníkem v podané reklamaci či stížnosti, a to v součinnosti s pracovníkem Společnosti, kterého se reklamace či stížnost týká.

  7.2 V případě potřeby je oprávněná osoba Společnosti oprávněna vyžádat si vyjádření i od ostatních pracovníků Společnosti nebo od dalších osob, prostřednictvím kterých vykonává Společnost svou činnost. Tyto osoby mají povinnost své vyjádření bez zbytečného odkladu poskytnout.

  7.3 Oprávněná osoba Společnosti je povinna o reklamaci či stížnosti rozhodnout, a to jedním z následujících způsobů:

   a) v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení právních předpisů případně smluvních ujednání způsobem, který Zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnosti plně vyhovět a uznat vše, čeho se Zákazník domáhá, nebo

   b) v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení právních předpisů případně smluvních ujednání, avšak ne v celém rozsahu, který Zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnost z části uznat a z části zamítnout; Zákazníkovi potom přizná jen tu část jeho požadavku, která koresponduje s tímto porušením, nebo

   c) v případě, že na straně Společnosti nedošlo k žádnému porušení obecně právních předpisů případně smluvních ujednání, které Zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnost zamítnout jako neopodstatněnou.

  7.4 Oprávněná osoba Společnosti je povinna svoje rozhodnutí řádně odůvodnit.

  7.5 Při vyřizování reklamace nebo stížnosti komunikuje Oprávněná osoba Společnosti se Zákazníkem vždy jasně a srozumitelně.

  7.6 Společnost je povinna vyřídit reklamaci nebo stížnost Zákazníka neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odeslat Zákazníkovi písemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Společnost vyzvala Zákazníka k doplnění stížnosti či reklamace.

  7.7 Postup podání a vyřízení reklamace nebo stížnosti (reklamační řád) Společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách.


  Evidence reklamací / stížností

  8. Evidenční povinnost

  8.1 Oprávněná osoba Společnosti je v souvislosti s příchozími reklamacemi a stížnostmi povinen evidovat a archivovat následující dokumenty:

   a) originál podané reklamace nebo stížnosti spolu s případnou plnou mocí podle článku 4.3,

   b) kopii výzvy podle článku 6.3, pokud se výzva vyhotovuje,

   c) odpověď Zákazníka na výzvu podle článku 6.3, pokud ji poskytne,

   d) vyrozumění Zákazníka podle článku 7.6, ve kterém je mu sdělováno rozhodnutí o jeho reklamaci nebo stížnosti.

  8.2 Oprávněná osoba Společnosti vede evidenci přijatých a vyřízených reklamací a stížností v elektronické podobě. Formulář evidence stížností a reklamací tvoří přílohu č. 1 tohoto vnitřního předpisu.

  8.3 Dokumenty uvedené v článku 8.1 a 8.2 Společnost uchovává nejméně po dobu 5 let od vyřízení stížnosti či reklamace.


  Ostatní ustanovení

  9.1. V případě, že Zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán Společnosti, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, www.cnb.cz, případně podat žalobu na Společnost u příslušného soudu. Zákazník je oprávněn se rovněž obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti investičních služeb, životního pojištění finanční arbitr - www.finarbitr.cz, u dalších finančních produktů zejména neživotního pojištění a doplňkového penzijního spoření Česká obchodní inspekce - www.coi.cz nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz). V případě smluv uzavřených online je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/. O této skutečnosti Společnost informuje Zákazníka v klientské dokumentaci a v reklamačním řádu umístěném na internetových stránkách Společnosti.


  Závěrečná ustanovení

  V zájmu Společnosti je přísné dodržování postupu při vyřizování stížností a reklamací zákazníků, potencionálních zákazníků a třetích osob. V případě vzniku škody společnosti zaviněním konkrétních zaměstnanců bude tato následně uplatňována postupem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.


  Tato Směrnice Společnosti nabývá účinnosti dne 01.12.2018.

  Vlastimil Kohout v.r.

Pravidla řízení střetu zájmů

  Pravidla řízení střetu zájmů

  Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je, aby při poskytování zprostředkování pojištění Společností nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků a potenciálních zákazníků Společnosti, případně třetích osob (např. spolupracujících finančních institucí, zvl. pojišťoven, aj.).


  Definice některých pojmů:

  „Vázaným zástupcem“ se rozumí vázaný zástupce ve smyslu ZDPZ.

  „Doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem“se rozumí doplňkový pojišťovací zprostředkovatel ve smyslu ZDPZ.

  „Zaměstnancem“se rozumí osoba, která je se Společností v pracovněprávním vztahu (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) nebo jiném podobném vztahu.

  Případy střetu zájmů ve Společnosti

  Pravidla řízení střetu zájmů obsahují pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi:

  - Společností, jejími společníky, statutárními zástupci, Zaměstnanci a Vázanými zástupci, doplňkovými pojišťovacími zprostředkovateli a zákazníky a potenciálními zákazníky Společnosti;
  - Osobou, která ovládá Společnost, je ovládána Společností nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako Společnost, a jejich statutárními zástupci a zaměstnanci, případně Vázanými zástupci, doplňkovými pojišťovacími zprostředkovateli a zákazníky a potenciálními zákazníky Společnosti;
  - Osobami vykonávajícími část činností Společnosti na základě smlouvy o externím zajištění služeb (outsourcing) a zákazníky a potenciálními zákazníky Společnosti;
  - Zákazníky nebo potenciálními zákazníky Společnosti navzájem.


  Postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů

  Zjišťování střetu zájmů
  Při zjišťování a posuzování střetu zájmů Společnost bere v úvahu, zda Společnost nebo osoba uvedená ve výše uvedeném článku (Případy střetu zájmů ve Společnosti) tohoto vnitřního předpisu při poskytování pojistných služeb:

  - Má odlišný zájem na výsledku služby nebo zprostředkovaného obchodu od zájmu zákazníka či potenciálního zákazníka;
  - Má zájem na výsledku služby nebo zprostředkovaného obchodu, který má potenciál ovlivnit výsledek na úkor zákazníka;
  - Může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor zákazníka;
  - Má finanční či jinou pobídku (motivaci) upřednostnit zájem jiného zákazníka nebo skupiny zákazníků před zájmy daného zákazníka;
  - Podniká ve stejném oboru jako zákazník;
  - Dostává nebo dostane v souvislosti se službou, která je poskytována zákazníkovi, od třetí osoby pobídku v podobě peněžních či nepeněžních výhod nebo služeb.


  Všechny organizační útvary a Pracovníci Společnosti jsou povinni se podílet na zjišťování a řízení střetu zájmů a v případě, že hrozí nebo nastal střet zájmů, jsou povinni informovat o této skutečnosti vedení Společnosti.

  Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Společnost upřednostní vždy zájmy zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob uvedených ve výše uvedeném článku (Případy střetu zájmů ve Společnosti) tohoto vnitřního předpisu. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi zákazníky navzájem, zajistí Společnost spravedlivé řešení pro tyto zákazníky. V případě, že spravedlivé řešení nelze zajistit, může zákazníkovi odmítnout provedení služby.


  Postupy k omezení možnosti střetu zájmů

  Společnost má stanoveny a průběžně aktualizuje účinné postupy k omezení možnosti střetu zájmů, které odpovídají její velikosti a organizační struktuře a povaze, rozsahu a složitosti její činnosti a riziku poškození zájmů zákazníků. Tyto postupy jsou upraveny zejména v tomto a souvisejících vnitřních předpisech Společnosti.


  V rámci efektivního řízení střetu zájmů Společnost:

  - Ve vztahu ke konkrétním pojistným službám poskytovaným Společností specifikuje okolnosti, které představují nebo mohou vyvolávat střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků;
  - Definuje postupy a opatření, které jsou potřeba přijmout pro efektivní předcházení a řízení střetů zájmů, aby nedocházelo k poškození zájmů zákazníka;
  - Má nastavenou takovou organizační strukturu Společnosti, ve které je efektivně zamezován nežádoucí tok informací a případné zneužití vedoucí k poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků;
  - Zabraňuje případně omezuje možnosti třetích osob (např. spolupracujících pojišťovacích, finančních institucí) vykonávat neoprávněný nebo nedůvodný vliv na způsob, kterým Pracovníci zabezpečují poskytování pojišťovacích služeb ;
  - V rámci systému vnitřní kontroly zajišťuje dohled a průběžnou kontrolu Pracovníků nabízejících a poskytujících pojišťovací, finanční služby jménem Společnosti;
  - Stanovuje zásady přijímání a poskytování darů či jiných výhod jasně vymezující, za jakých podmínek lze přijímat


  Sdělování střetu zájmů

  Společnost se primárně snaží předcházet vzniku střetu zájmů přijetím organizačních a administrativních opatření.
  Společnost nesmí nadměrně spoléhat na sdělování střetů zájmů zákazníkům, namísto přijetí organizačních a administrativních opatření, které budou efektivně předcházet jejich vzniku. Nadměrné spoléhání na sdělování střetů zájmů zákazníkům, jako krajní opatření k řízení střetu zájmů, se považuje za nedostatek postupů Společnosti k omezení možnosti střetu zájmů.
  Sdělování střetů zájmů zákazníkům je opatřením, které se využije pouze v případech, kdy opatření přijatá Společností za účelem předcházení a řízení střetu zájmů nestačí k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že bude zabráněno riziku poškození zájmů zákazníků.
  V těchto případech je Společnosti povinna před poskytnutím služby zákazníka o střetu zájmů informovat.


  Sdělení obsahuje:

  - Informaci, že organizační a administrativní opatření zavedená Společností k předcházení nebo řízení daného střetu zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že rizikům poškození zájmů zákazníka bude zabráněno;
  - Konkrétní popis daného střetů zájmů, který vzniká při poskytování pojišťovacích služeb;
  - Vysvětlení obecné povahy a zdroje střetu zájmů;
  - Vysvětlení rizik, která pro zákazníka v důsledku střetů zájmů vznikají a opatření přijatých ke zmírnění rizik.


  Informace jsou poskytnuty dostatečně podrobně, aby zákazník mohl o pojišťovací službě, při níž střety zájmů vznikají, učinit informované rozhodnutí. Společnost poskytne zákazníkovi informace na trvalém nosiči informací (písemně, elektronicky).


  Škodlivý (podstatný) střet zájmů

  Společnost prostřednictvím vedení Společnosti průběžně vede evidenci poskytnutých pojišťovacích služeb, činností a dalších situací, ze kterých vznikl nebo může vzniknout střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků (škodlivý střet zájmů). Formulář evidence tvoří přílohu tohoto vnitřního předpisu.
  Vedení společnosti, nejméně však jednou ročně, vyhodnotí evidenci škodlivých (podstatných) střetů zájmů.


  Hlavní případy střetu zájmů

  Střet zájmů je v rámci Společnosti spojen s následujícími službami:

  Zprostředkování pojištění

  V souvislosti se zprostředkováním pojištění dochází ke střetu zájmů Společnosti, resp. Pracovníka poskytujícího uvedené služby jménem Společnosti a zákazníka, kdy je Společnost motivována ke zprostředkování pojistné smlouvy na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, která ji opravňuje k provizi za zprostředkování pojistné smlouvy.
  Jedná se o případ střetu zájmů, kterému nelze efektivně předejít. Společnost před uzavřením pojistné smlouvy informuje zákazníka o povaze své odměny poskytnuté jí pojišťovnou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění.
  Společnost řídí tento střet zájmů důsledným dodržováním pravidel odborné péče při zprostředkování pojištění zákazníkům, kdy základním předpokladem je řádné vyhodnocení požadavků, cílů a potřeb zákazníka, a dodržováním interních pravidel Společnosti pro odměňování Pracovníků Společnosti.
  Společnost informuje zákazníka o způsobu odměňování Vázaných zástupců nebo Doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů Společností.
  Společnost v době účinnosti a platnosti této vnitřní směrnice nedisponovala žádným Vázaným zástupcem nebo Doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem nebo jiným subjektem dle ZDPZ v oblasti aktivní obchodní činnosti, rovněž Společnost nedisponovala žádným aktivním zákazníkem, kde by bylo nutné dle ZDPZ vyvíjet ze ZDPZ potřebné aktivity a činnosti.


  Odměňování Pracovníků
  Pravidla řízení střetu zájmů související s odměňováním Pracovníků Společnosti jsou podrobněji upravena zvláštním vnitřním předpisem.


  Pobídky

  Definice pobídky
  Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Společnost nesmí při poskytování pojišťovacích, finančních služeb přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu (pobídku), která může vést k porušení povinnosti Společnosti jednat s odbornou péčí (kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků) nebo k porušení povinnosti řádného řízení střetu zájmů.
  Pobídkou se rozumí i neobvyklá úplata za poskytovanou službu nebo jakékoli poskytnutí neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální povahy.
  Společnost přistupuje k řízení pobídek stejným způsobem jako u jiných střetů zájmů. To znamená, že Společnost zajišťuje identifikaci pobídek, činí opatření proti jejich vzniku a případně provádí jejich efektivní řízení, přičemž zohledňuje odlišnosti právní úpravy pobídek v jednotlivých oblastech zprostředkování pojištění.
  Kontrola dodržování povinností souvisejících s pobídkami je součástí činnosti vedení Společnosti. Dokumenty a případnou komunikaci se zákazníkem týkající se pobídek je Společnost v souladu se zvláštním vnitřním předpisem povinna uchovávat .


  Společnost v obecné rovině rozlišuje tyto kategorie pobídek:

  1) Zákaznické pobídky:

  Pobídky, které jsou hrazeny Zákazníkem, za Zákazníka nebo jsou vypláceny Zákazníkovi, kterému je služba určena.
  Benefity určené zákazníkovi, pokud jsou Společností nabízeny či poskytovány v souvislosti s poskytováním pojišťovacích služeb, nesmí narušovat povinnost Společnosti poskytnout službu zákazníkovi s odbornou péčí.


  2) Provozní pobídky:

  Pobídky, které mohou být akceptovány a umožní poskytování předmětných služeb, nebo které jsou pro tento účel nutné a které jsou přípustné v případě, že jejich povaha není v rozporu s povinností jednat s odbornou péčí.


  Mezi tyto pobídky patří např.:

  - Platby za účetnictví, právní a daňové služby;
  - Náklady spojené s plněním povinností vůči České národní bance (správní poplatky aj.) a vůči zákazníkům (tisk informačních sdělení atd.);
  - Poštovní a jiné poplatky za komunikaci;
  - Poplatky spojené s vedením účtu v bance;
  - Školení předepsaná právními předpisy (např. AML);
  - Pojistné na pojištění odpovědnosti Společnosti.


  3) Ostatní pobídky:

  Ostatní pobídky, které nespadají pod provozní pobídky, hrazené třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytované třetí stranou či za třetí stranu, které jsou přípustné v návaznosti na splnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy.
  Společnost vede seznam konkrétních typů pobídek, přičemž na žádost zákazníka sdělí podrobnosti k jednotlivé pobídce.
  Vnitřní plnění v rámci Společnosti, které zahrnuje např. odměňování Pracovníků (Vázaných zástupců, Doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů, jiných subjektů dle ZDPZ), vybavení kanceláře, apod., není pobídkou. Přijetí nebo poskytnutí pobídky Pracovníky Společnosti mimo tento vztah se přičítá Společnosti.


  Dary a jiné výhody

  Společnost a její Pracovníci mohou přijímat od třetích stran dary a jiné peněžní a nepeněžní výhody (např. dárkové poukazy, slevové kupony, kulturní akce) pouze v případech, že tyto nenarušuji povinnost poskytovat pojišťovací služby s odbornou péčí a nenarušují řádné řízení střetu zájmů. O všech nabízených darech a výhodách musí být předem informováno vedení Společnosti, které posoudí jejich soulad se zásadami stanovenými v tomto vnitřním předpise a informuje o jejich přípustnosti Pracovníky.
  Maximální hodnota takovéto výhody poskytované jednomu Pracovníkovi nesmí překročit hranici 2 000 Kč.
  Ustanovení se neuplatní na malé nepeněžité výhody, zejména v podobě marketingových a školících materiálů a vzdělávacích a společenských akcí spolupracujících institucí, které nenarušují řádné řízení střetu zájmů.
  Pracovník nesmí poskytovat žádné vlastní dary či jiné výhody zákazníkům. Jménem Společnosti, lze poskytovat zákazníkům pouze ty výhody a ve výši, které byly předem schváleny jednatelem Společnosti (např. odpuštění nebo sleva na vstupních poplatcích, bezplatné poskytnutí dodatečné služby či jiné výhody).
  Přijetí či poskytnutí daru či výhody Pracovníkem v rozporu s výše uvedenými pravidly bude považováno za podstatné porušení pracovních povinností.


  Pravidla přijímání a poskytování pobídek u investičních služeb v rámci životního pojištění

  Pobídka je přípustná, jestliže má přispět ke zlepšení kvality poskytované služby a není v rozporu s povinností Společnosti jednat s odbornou péčí.

  Pobídka slouží ke zvýšení kvality služby poskytované zákazníkovi, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

  a) Pobídka je spojena s poskytnutím dodatečné služby či služby na vyšší úrovni zákazníkovi, alespoň úměrné hodnotě obdržené pobídky, zejména:

   - Zajištěním přístupu za konkurenční cenu k široké škále pojišťovacích produktů, které pravděpodobně budou vyhovovat potřebám a přáním zákazníka, včetně odpovídajícího počtu nástrojů poskytovatelů pojišťovacích nástrojů z řad třetích osob, kteří nemají se Společností úzké propojení, společně buď s poskytnutím pomůcek s přidanou hodnotou, jako jsou objektivní informační zdroje, které pomáhají zákazníkovi činit rozhodnutí;

   - Technická, informační a administrativní podpora poskytnutá Společností zákazníkovi.


  Výčet možných dodatečných služeb či služeb na vyšší úrovni zákazníkovi

   - Sekávání se zákazníkem mimo pracovní dobu nebo mimo obchodní prostory Společnosti dle požadavků zákazníka;
   - Jiná výhoda poskytnutá zákazníkovi spočívající v dodatečné službě či službě na vyšší úrovni zákazníkovi.


  b) Pobídka není přímo prospěšná pro Společnost, její společníky nebo Pracovníky, ledaže by přinášela hmotnou výhodu danému zákazníkovi.
  c) Pobídka je odůvodněná poskytováním průběžné výhody zákazníkovi ve vztahu k průběžné pobídce.


  Společnost je povinna dodržovat výše uvedené požadavky průběžně po celou dobu, kdy poskytuje nebo přijímá pobídku.
  V této souvislosti vedení společnosti vede evidenci mj. o tom, že pobídka, kterou Společnost přijala nebo poskytla, slouží ke zvýšení kvality služby poskytované zákazníkovi tak, že:

   - Vede vnitřní seznam všech typů pobídek, které Společnost přijala od třetí osoby v souvislosti s poskytováním služeb;
   - Zaznamenává, jak pobídky poskytnuté nebo přijaté Společností nebo pobídky, které hodlá využít, zvyšují kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům;
   - Vede záznamy o opatřeních přijatých k zajištění, že pobídka není v rozporu s povinností Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka.


  Společnost sdělí zákazníkovi informace o pobídkách přijatých od třetích osob nebo poskytnutých třetím osobám před poskytnutím služby i následně.
  Pokud Společnost nebyla schopna předem zjistit částku pobídky, kterou má přijmout nebo poskytnout a místo toho sdělila zákazníkovi způsob výpočtu této částky, poskytne svým zákazníkům následně také informace o přesné částce pobídky, kterou přijala či poskytla.


  Menší nepeněžité výhody

  V souvislosti s poskytováním pojišťovacích služeb může Společnost přijímat tzv. menší nepeněžité výhody.
  Za menší nepeněžité výhody se považují následující výhody, jestliže jsou odůvodnitelné a přiměřené a mají takový rozsah, aby bylo pravděpodobné, že neovlivní chování Společnosti způsobem, který by poškozoval zájmy daného zákazníka:

   - Informace nebo dokumenty, které se týkají pojišťovací služby, které mají obecnou povahu nebo jsou přizpůsobeny požadavkům dané osoby a odrážejí situaci daného zákazníka;
   - Účast na konferencích, seminářích či jiných školicích akcích zaměřených na výhody a vlastnosti konkrétního pojišťovacího produktu nebo pojišťovací služby;
   - Pohoštění malé hodnoty nabízené během obchodního setkání nebo konference, semináře či jiné školicí akce podle písmene;
   - Jiné menší nepeněžité výhody, jejichž přehled uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách s tím, že taková výhoda musí zvýšit kvalitu služby poskytované zákazníkovi a vzhledem k celkové úrovni výhod poskytnutých jednou osobou nebo skupinou osob je takového rozsahu a povahy, že pravděpodobně nebude mít nepříznivý vliv na plnění povinnosti Společnosti jednat v nejlepším zájmu zákazníků.


  Menší nepeněžité výhody Společnost sdělí před poskytnutím pojišťovací služby zákazníkovi obecně, jiné nepeněžité výhody ocení a sdělí samostatně.


  Pravidla přijímání a poskytování pobídek u rezervotvorného životního pojištění

  Vedení Společnosti je povinno vždy předem posoudit, zdali konkrétní typ pobídky nebo systém pobídek přijímaných nebo poskytovaných Společnosti má škodlivý účinek na kvalitu služby poskytované zákazníkovi, a za tímto účelem provede jejich celkovou analýzu s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům, které mohou zvýšit nebo snížit riziko škodlivého účinku a k organizačním a administrativním opatřením přijatým Společností v oblasti řízení střetu zájmů, přičemž zohlední zejména následující kritéria:

   - Zda pobídka nebo systém pobídek může motivovat k tomu, aby Pracovník nabízel nebo doporučil konkrétní pojistný produkt nebo konkrétní službu, přestože by mohl nabídnout zákazníkovi jiný pojistný produkt nebo službu, který by lépe odpovídal potřebám daného zákazníka;
   - Zda je pobídka nebo systém pobídek založena výlučně nebo převážně na kvantitativních obchodních kritériích nebo zda plně zohledňuje vhodná kvalitativní kritéria, která odrážejí soulad s platnými právními předpisy, kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům a spokojenost zákazníka;
   - Hodnotu vyplacené nebo přijaté pobídky v poměru k hodnotě poskytovaného produktu a služeb;
   - Zda je pobídka zcela nebo převážně vyplácena při uzavření pojistné smlouvy nebo po celou dobu platnosti této smlouvy;
   - Existenci vhodného mechanismu umožňujícího získat pobídku zpět v případě, že produkt zanikne nebo dojde k jeho odkupu v rané fázi, nebo v případě poškození zájmů zákazníka;
   - Existenci některé formy pohyblivého nebo podmíněného limitu či koeficientu zvyšujícího hodnotu jiného druhu při dosažení určitého cíle vymezeného na základě objemu prodeje nebo hodnoty tržeb.


  Uvedené principy jsou mj. zohledněny ve vnitřních předpisech upravujících odměňování Pracovníků a související smluvní dokumentaci uzavírané mezi Pracovníkem a Společností, pokud bude Společnost disponovat Pracovníky, kteří budou v předmětném zájmu výše u vedeného textu.


  Formy konkrétních pobídek ve Společnosti

  ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

  Odměna (získatelská provize, následná provize, aj.) hrazená Společnosti pojišťovnou za zprostředkování uzavření pojistné smlouvy a související činnosti (následná péče o pojistnou smlouvu aj.). O těchto pobídkách je zákazník informován v předsmluvních materiálech Společnosti.

Naši partneři

Spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními pojišťovnami.

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
 • DIRECT pojišťovna, a.s.
 • ERV Evropská pojišťovna, a. s.
 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Pojišťovna VZP, a.s.
 • Slavia pojišťovna a.s
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
 • EUROP ASSISTANCE S.A. prostřednictvím EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH
 • INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka

Související webové stránky

ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

Je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven, je řádným členem Evropské pojišťovací a zajišťovací federace (CEA).


MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Webový portál Ministerstva financí České rebubliky


ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ

Profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.


OBCHODNÍ REJSTŘÍK

Oficiální server českého soudnictví - obchodní rejstřík firem.


REGISTR ZPROSTŘEDKOVATELŮ

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.