Životní pojištění

SAMOSTATNÝ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
Domů / Pojištění / Životní pojištění

Jaké jsou některé varianty životního pojištění

Sjednání životního pojištění je významným rozhodnutím. Životní pojištění zajistí v případě nepředvídatelné události finanční jistotu pro pojištěnou osobu i jeho blízké.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění se skládá z rizikového pojištění pro případ smrti a z pojištění pro případ dožití. Pojistná částka může být pro obě rizika stejná nebo si klient volí zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití. Sjednaná pojistná částka pro případ dožití je včetně garantovaného zhodnocení. V případě úmrtí vyplatí pojišťovna dědicům a/nebo oprávněným osobám sjednanou pojistnou částku. V případě dožití předem pevně daného věku vyplatí pojišťovna garantovanou pojistnou částku pojištěnému. Máme pro vás připraveny podrobné informace o tom, jak kapitálové životní pojištění funguje, jaké jsou nejčastějších mýlky o KŽP, jaké jsou jeho druhy, co je rezerva a odbytné, jak se připisují podíly na zisku, jak se počítá cena KŽP a jeho efektivní úrok. A samozřejmě také informace o nabídce pojišťoven.

Investiční pojištění

Nejdříve vysvětlíme pojem Investiční pojištění: zatímco české označení produktu je Investiční životní pojištění (IŽP), anglické označení je odlišné – Unit Linked Insurance znamená (volně přeloženo) pojištění, jehož výše plnění je vázána na hodnotu (podílové) jednotky. Nejedná se tedy o žádné "jednotkové pojištění", jak si lze někdy přečíst v neodborných překladech článků a jiných materiálů ze zahraničí. Jiný anglický název hovoří o pojištění, kde investiční riziko nese pojistník, nikoliv pojišťovna jako u kapitálového životního pojištění (KŽP).

Stejně jako KŽP je i investiční pojištění smlouva mezi klientem (tzv. pojistníkem) a pojišťovnou (tzv. pojistitelem). Pojišťovna se ve smlouvě zavazuje vyplatit pojistnou částku v případě pojistné události (smrt nebo dožití). Klient (pojistník) se zavazuje pravidelně platit sjednané pojistné.

Na rozdíl od KŽP ale v případě investičního pojištění vede pojišťovna každému klientovi individuální účet tvořený investičními podílovými jednotkami. Podílové jednotky pojišťovna klientovi nakupuje za celé přijaté pojistné nebo jeho část, naopak z podílového účtu si pojišťovna strhává správní poplatky a rizikové pojistné. Hodnota pojistného plnění (ať již v případě smrti nebo dožití) je určitým způsobem vázána na hodnotu individuálního podílového účtu k datu pojistné události. Zjednodušeně řečeno, investiční pojištění je v principu stejné jako investování do otevřených podílových fondů (OPF). Za peníze klienta jsou nakoupeny podílové jednotky, klient si může vybrat z určité nabídky investičních fondů. Hodnota jeho podílového účtu závisí v každém okamžiku na počtu jeho jednotek v jednotlivých fondech a na aktuálním kurzu podílových jednotek. Hodnota investice není garantována a může růst nebo klesat. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Navíc jsou oproti OPF z podílového účtu v průběhu trvání smlouvy sráženy poplatky a rizikové pojistné.

Typickým znakem je možnost volby z nabídky několika investičních fondů lišících se předpokládaným zhodnocením finančních prostředků a podstupovanou mírou rizika. Standardem pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného.

Rizikové životní pojištění

Rizikové (nebo také dočasné) životní pojištění je pojištěním pro případ smrti. Pojistnou událostí je smrt pojištěného z jakékoliv příčiny v době platnosti pojistné smlouvy. Po jejím uplynutí pojištění bez náhrady zaniká. Bez náhrady, až na výjimky, zaniká pojištění i v případě jeho vypovězení.

Protože tento produkt zcela postrádá spořící složku, lze jeho pomocí dosáhnout příznivějšího poměru ceny a výkonu, pokud je cílem výlučně zajištění pro případ smrti. Pojistné ovšem nelze v žádném případě odečíst od daňového základu.

Můžete si sjednat buď rizikové pojištění s pevnou pojistnou částkou nebo s klesající pojistnou částkou. Pojištění s pevnou pojistnou částkou se používá při potřebě dosáhnout stále stejně vysoké pojistné ochrany (např. zajištění finančně závislých osob). Produkty s klesající pojistnou částkou se často označují jako úvěrová životní pojištění a jsou určena k pojištění osob splácejících úvěr (v případě pojistné události pojišťovna většinou přímo bance, někdy oprávněné osobě, uhradí nesplacenou část úvěru, výše pojistné částky by měla odpovídat nesplacené části úvěru).

Pokud je vaším cílem výlučně zajištění pro případ smrti, pomocí rizikového životního pojištění dosáhnete nejpříznivějšího poměru ceny a výkonu, zcela totiž postrádá spořící složku.

Životní pojištění ve prospěch dětí

Svatební, případně stipendijní pojištění ve prospěch dítěte zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití. Sjednaná pojistná částka se vyplácí dítěti při dožití nebo u příležitosti uzavření sňatku nebo formou stipendia po stanovenou dobu. Zemře-li pojištěný (např. rodič) v době trvání pojištění, končí povinnost platit pojistné (zproštění od placení ).

U některých typů pojištění dětí zahájí pojišťovny při zproštění od placení výplatu pravidelného důchodu dítěti, která trvá až do sjednaného konce pojištění. Veškeré nároky vyplývající z pojistné smlouvy zůstávají nedotčeny.

Uvedené informace mají pouze obecný charakter

Každá pojišťovna si ve svých pojistných podmínkách určuje, která rizika jsou pojištěna.

Crossroad Credit Zavolejte nám +420 235 301 283
Crossroad Credit Napište nám info@crcredit.cz