Pojištění motorových vozidel

SAMOSTATNÝ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
Domů / Pojištění / Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel

Poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy pojištěný způsobí jinému subjektu škodu provozem vozidla, za kterou odpovídá a kterou mu je povinen nahradit. Od roku 2000 se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stalo povinně smluvním pojištěním. Dále lze v pojištění volit pojistné produkty, jež chrání samotné vozidlo

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lidově řečeno povinné ručení) se od roku 2000 stalo pojištěním povinně smluvním. To znamená, že vlastník tuzemského vozidla má povinnost uzavřít smlouvu o povinném ručení u některé z pojišťoven, která získala licenci od ministerstva financí.

Pojištění se sjednává pro případ škody, kterou pojištěný způsobí provozem vozidla jiné osobě na zdraví, životě, majetku, nebo která má formu ušlého zisku. Z tohoto pojištění má tedy pojištěný nárok, aby za něho pojišťovna nahradila poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu škod, které pojištěný poškozenému způsobil. Pojišťovna poškozenému hradí kromě škody také účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků na náhradu výše uvedených škod. Toto pojištění, vyjma pojistných podmínek, upravuje zákon č.168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Pojistná rizika zahrnutá v pojistné smlouvě:

škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných

věcné škody

škody, které mají povahu ušlého zisku

účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených výše uvedeným zákonem

Co je důležité:

zvážit možnosti využití doplňkových připojištění

převzít Zelenou kartu (doklad o pojištění)

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody na motorových vozidlech. Bez ohledu na to, zda je v případě havárie řidič zavinil nebo ne. Slouží k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, krádeže či vandalismu. Územní platnost pojištění bývá stanovena většinou buď na celou Evropu, nebo si lze vybrat, zda chceme pojištění jen pro území České republiky, nebo i pro území sousedních států, nebo pro celou Evropu. Některé státy Evropy mohou být z územní platnosti pojištění vyloučeny. Předmětem pojištění mohou být vozidla všech kategorií (osobní, nákladní, motocykly, autobusy, návěsy, čtyřkolky atd.) Oproti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POV) je tento druh pojištění výhradně smluvní, a záleží tedy na každém vlastníkovi vozidla, zda se pro toto pojištění rozhodne.

Pojistná rizika, na která se můžete pojistit:

Dopravní nehoda

Vandalismus

Živelní událost

Odcizení celého vozidla, nebo jeho části

Co je důležité:

správně stanovit pojistnou částku za pomoci ceny nové, nebo obvyklé/obecné

zvážit možnosti využití doplňkových připojištění

seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění

Doplňková připojištění k povinnému ručení a havarijnímu pojištění:

asistenční služby

pojištění čelního skla nebo všech skel ve vozidle

pojištění osob ve vozidle (úrazové pojištění)

pojištění zavazadel

úhrada nákladů na zapůjčení náhradního vozidla

pojištění asistenčních služeb

pojištění GAP (pojištění pořizovací ceny vozidla)

úrazové pojištění

poškození vozidla zvířetem

Uvedené informace mají pouze obecný charakter

Každá pojišťovna si ve svých pojistných podmínkách určuje, která rizika jsou pojištěna. Pojistné plnění je vyplaceno pouze v případě, že k poškození, zničení nebo odcizení věci došlo způsobem uvedeným v pojistné smlouvě.

Crossroad Credit Zavolejte nám +420 235 301 283
Crossroad Credit Napište nám info@crcredit.cz