Pojištění přerušení provozu

SAMOSTATNÝ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
Domů  / Pojištění / Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu

Cílem tohoto pojištění je především zajištění finanční stability podnikatele v případě finanční ztráty, a tím udržení jeho postavení na trhu.

Pojištění přerušení provozu je určeno podnikatelům zabývajících se výrobou, obchodní činností, poskytováním služeb apod. Pojištěním jsou kryty finanční ztráty způsobené přerušením provozu v důsledku věcné škody způsobené pojištěným pojistným nebezpečím. Z tohoto důvodu je také základní podmínkou ke sjednání pojištění zisku a stálých nákladů nebo vícenákladů existence živelního pojištění movitých věcí a podmínkou pojištění ušlého nájemného existence pojištění staveb. V případě požadavku připojištění rizika odcizení, je nutno nejdříve sjednat pojištění movitých věcí proti odcizení.

Na jaká nebezpečí lze pojištění sjednat:

 • Pojištění finančních ztrát
 • Pojištění "přerušení provozu" lze rozšířit o pojistné nebezpečí „Odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží, úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci"
 • Pojišťovna Vám v případě pojistné události uhradí především:

 • zisk a stálé náklady
 • ušlé nájemné z bytů a nebytových prostor
 • vícenáklady
 • Každá pojišťovna si ve svých pojistných podmínkách určuje, která rizika jsou pojištěna. Pojistné plnění je vyplaceno pouze v případě, že k poškození, zničení nebo odcizení věci došlo způsobem uvedeným v pojistné smlouvě.

  Pojištění se sjednává podle pojistitelem stanovených „pojistných podmínek“, které určují základní rozsah pojištění a definují výluky z pojištění. Některé z výluk lze připojistit a rozšířit tak sjednaný rozsah pojištění.

  Crossroad Credit Zavolejte nám +420 235 301 283
  Crossroad Credit Napište nám info@crcredit.cz