Pojištění odpovědnosti podnikatelů

SAMOSTATNÝ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
Domů  / Pojištění / Pojištění odpovědnosti podnikatelů

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu řeší situaci, která může nastat v činnosti každé firmy – Vaše společnost bude odpovídat za škodu vzniklou třetí osobě a bude povinna ji nahradit.

Může se jednat o škodu způsobenou zaměstnancům, obchodnímu partnerovi nebo jakékoliv třetí osobě při výkonu Vaší činnosti nebo o škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti či způsobenou vadným výrobkem.

Pojišťovny poskytují jak pojistnou ochranu proti nárokům vzneseným vůči Vám jako pojištěnému v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností, tak i prostředky na úhradu nákladů spojených s řízením o náhradě škody, právního zastoupení atd.

Pojišťovny dále nabízí možnost připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, tj. škody finanční (např. ušlý zisk); připojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých, kterým jsou kryty škody na věcech, které Vaše firma převzala, aby na nich provedla objednanou činnost; připojištění na věcech užívaných, které kryje škody na věcech, které Vy jako pojištěný užíváte. Připojistit je možno též náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Jaké produkty pojištění odpovědnosti lze sjednat:

Pojištění všeobecné odpovědnosti za škodu:

 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené členy statutárních orgánů a managementu
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené dopravcem (i pro zahraniční přepravu)
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené na životním prostředí
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskými subjekty (společnostmi, samostatně podnikajícími fyzickými osobami)
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem měst a obcí
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem zemědělské organizace
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti provozovatele zdravotnického zařízení
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti soudních znalců a odhadců
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti tlumočníků a překladatelů
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti účetního
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jiných než vyjmenovaných svobodných povolání ekonomické povahy
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu projektové činnosti ve výstavbě
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zasílatelem (speditérem)
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zdravotnickým zařízením při ověřování nových medicínských poznatků na člověku
 • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zprostředkovateli a rozhodci při řešení kolektivních sporů a rozhodci při rozhodování majetkových sporů
 • Zákonná a povinně smluvní pojištění odpovědnosti:

 • Zákonné pojištění za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Povinně smluvní pojištění advokáta
 • Povinně smluvní pojištění auditora
 • Povinně smluvní pojištění autorizované osoby
 • Povinně smluvní pojištění autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě
 • Povinně smluvní pojištění daňového poradce
 • Povinně smluvní pojištění dražebníka
 • Povinně smluvní pojištění energetického auditora
 • Povinně smluvní pojištění lékaře, stomatologa a lékárníka
 • Povinně smluvní pojištění nestátního zdravotnického zařízení
 • Povinně smluvní pojištění notáře
 • Povinně smluvní pojištění oceňovatele majetku
 • Povinně smluvní pojištění osoby pověřené výkonem soc. právní ochrany dětí
 • Povinně smluvní pojištění patentovaného zástupce
 • Povinně smluvní pojištění pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
 • Povinně smluvní pojištění samostatného zprostředkovatele
 • Povinně smluvní pojištění poskytovatele některých investičních služeb
 • Povinně smluvní pojištění provozovatele drážní dopravy na dráze regionální a celostátní
 • Povinně smluvní pojištění provozovatele námořního plavidla
 • Povinně smluvní pojištění při výkonu práva myslivosti
 • Povinně smluvní pojištění soudního exekutora
 • Povinně smluvní pojištění správce konkurzní podstaty
 • Povinně smluvní pojištění veterinárního lékaře
 • Povinně smluvní pojištění vzniklé v důsledku závažné havárie
 • Povinně smluvní pojištění z provozu jaderných zařízení
 • Povinně smluvní pojištění z provozu letadla a poskytování letové prov. služby
 • Povinně smluvní pojištění z provozu plavidla definovaného vyhláškou
 • Povinně smluvní pojištění z provozu vozidla
 • Povinně smluvní pojištění zadavatele klinického hodnocení veterinárního léčiva
 • Povinně smluvní pojištění zadavatele klinického hodnocení zdravotnického prostředku
 • Crossroad Credit Zavolejte nám +420 235 301 283
  Crossroad Credit Napište nám info@crcredit.cz