Pojištění majetku podnikatelů

SAMOSTATNÝ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
Domů / Pojištění / Pojištění majetku podnikatelů

Pojištění nemovitých věcí

Základní pojištění staveb je určeno zejména pro pojišťování ve smlouvě jednotlivě uvedených budov nebo souboru budov určených k podnikatelské činnosti. Do pojištění se přijímají pouze celé budovy nebo stavby. Nelze pojistit pouze ideální část budovy nebo stavby (např. 1, 1 atd.).. Pojištění je možno sjednat pro věci, které se specifikují v pojistné smlouvě podle pojistné potřeby klienta.

 • vlastní
 • pronajaté
 • Na jaká rizika lze pojištění sjednat:

  V základním rozsahu je vždy pojištěno riziko „flexa“: (požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu)

  Podle požadavku klienta je možno připojistit další rizika na hodnotu limitu:

 • povodeň nebo záplava
 • vichřice nebo krupobití
 • sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin
 • pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • zemětřesení
 • voda vytékající z vodovodních zařízení
 • přetlak nebo zamrzání vody
 • odcizení
 • vandalismus
 • Doplňková pojištění

  Nad rámec základního pojištění lze sjednat pojištění:

 • souboru skel pro případ jakékoliv škody (allrisk pojištění)
 • souboru markýz a neonů pro případ jakékoliv škody (allrisk pojištění)
 • vynaložené náklady na demolici, odklizení zbytků postižených věcí a úklid místa pojištění po pojistné události
 • připojištění nákladů na opravu nebo znovupořízení stavebních součástí umělecko-řemeslného charakteru
 • Každá pojišťovna si ve svých pojistných podmínkách určuje, která rizika jsou pojištěna. Pojistné plnění je vyplaceno pouze v případě, že k poškození, zničení nebo odcizení věci došlo způsobem uvedeným v pojistné smlouvě.

  Pojištění se sjednává podle pojistitelem stanovených „pojistných podmínek“, které určují základní rozsah pojištění a definují výluky z pojištění. Některé z výluk lze připojistit a rozšířit tak sjednaný rozsah pojištění.

  Pojištění movitých věcí

  Pojištění je určeno pro pojištění ve smlouvě uvedených souborů movitých věcí nebo také jednotlivě uvedených věcí movitého charakteru určených k podnikatelské činnosti uvedené v pojistné smlouvě.

  Pojištění movitých věcí - živel

  Pojištění je možno sjednat pro věci, které se specifikují v pojistné smlouvě podle pojistné potřeby klienta.

 • inventář
 • zásoby
 • převzaté věci
 • věci v užívání
 • věco zvláštní hodnoty
 • Kromě výše uvedených věcí nebo souborů věcí lze sjednat také pojištění nákladů na opravu nebo znovupořízení poškozených nebo zničených stavebních součástí, tj. prvků, které tvoří vnitřní prostor pronajaté části budovy.

  Jako připojištění k základnímu pojištění lze také sjednat pojištění věcí při vnitrostátní přepravě. Toto pojištění nemá v žádném případě nahrazovat klasické přepravní pojištění, ale je určeno pro případy, kdy klient má část svých movitých věcí (zejména zásob) „na cestě“ mezi výrobními závody nebo sklady.

  Na jaká rizika lze pojištění sjednat:

  V základním rozsahu je vždy pojištěno riziko „flexa“: (požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu)

  Podle požadavku klienta je možno připojistit další rizika na hodnotu limitu:

 • povodeň nebo záplava
 • vichřice nebo krupobití
 • sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin
 • pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • zemětřesení
 • voda vytékající z vodovodních zařízení
 • Pojištění movitých věcí - odcizení

  Pojištění odcizení zahrnuje pojištění pro případ škod způsobených pojistným nebezpečím odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží. V případě požadavku je možno rozšířit pojištění i o pojistné nebezpečí "vandalismus" (tj. pro úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci).

  Pojištění je určeno pro pojištění ve smlouvě uvedených souborů movitých věcí nebo také jednotlivě uvedených věcí movitého charakteru určených k podnikatelské činnosti uvedené v pojistné smlouvě.

  Pojištění jednotlivých položek je možno sjednat buď jako prvorizikové a nebo, pokud je možno stanovit novou cenu (hodnotu) věcí, i jako pojištění hodnotové. Oba způsoby je možno v rámci jednoho pojištění kombinovat.

  Pojištění je možno sjednat pro věci, které se specifikují v pojistné smlouvě podle pojistné potřeby klienta:

 • inventář
 • zásoby
 • převzaté věci
 • věci v užívání
 • věci zvláštní hodnoty
 • stavební součásti
 • Je vhodné vždy do pojistné smlouvy zahrnout pojištění stavebních součástí, které zabezpečují místo pojištění, protože prakticky při každém vloupání dojde k poškození těchto stavebních součástí (dveře, okna, zámky …). Pojištění se může vztahovat u pojištění stavebních součástí i na odcizení „vnitřních stavebních součástí“, tj. např. sanita, topení, obložení apod.

  Jako připojištění lze také sjednat pojištění přepravovaných cenností.

  Informace o způsobech zabezpečení pojištěných věcí proti vloupání a tomu odpovídající limity se u jednotlivých pojistitelů mohou lišit.

  Každá pojišťovna si ve svých pojistných podmínkách určuje, která rizika jsou pojištěna. Pojistné plnění je vyplaceno pouze v případě, že k poškození, zničení nebo odcizení věci došlo způsobem uvedeným v pojistné smlouvě.

  Pojištění se sjednává podle pojistitelem stanovených „pojistných podmínek“, které určují základní rozsah pojištění a definují výluky z pojištění. Některé z výluk lze připojistit a rozšířit tak sjednaný rozsah pojištění.

  Crossroad Credit Zavolejte nám +420 235 301 283
  Crossroad Credit Napište nám info@crcredit.cz