Zprávy pro akcionáře

SAMOSTATNÝ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
Domů / O nás / Zpravy pro akcionáře

Zprávy pro akcionáře

Oznámení o konání valné hromady březen 2019

Oznámení o svolání řádné valné hromady společnosti Crossroad Credit a.s.

Představenstvo společnosti Crossroad Credit a.s., IČ: 27179591, se sídlem Praha 6, Na rovni 836/22, PSČ 162 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9559,

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se koná dne 5. března 2019 v 10,00 hod. v kanceláři společnosti Crossroad Credit a.s., na adrese Praha 6, Křenova 438/11, a to s následujícím programem:

Zahájení valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu.

Volba orgánů valné hromady.

Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti v účetním období 2017/2018, stavu majetku ke konci účetního období 2017/2018 a roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017/2018.

Zpráva správní rady o činnosti společnosti v účetním období 2017/2018, vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017/2018.

Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017/2018.

Schválení návrhu na vyplacení zisku za předchozí účetní období.

Závěr

V Praze dne 28.1.2019

Vlastimil Kohout v.r., statutární ředitel

Oznámení o konání valné hromady březen 2018

Oznámení o svolání řádné valné hromady společnosti Crossroad Credit a.s.

Představenstvo společnosti Crossroad Credit a.s., IČ: 27179591, se sídlem Praha 6, Na rovni 836/22, PSČ 162 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9559,

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se koná dne 5. března 2018 v 10,00 hod. v kanceláři společnosti Crossroad Credit a.s., na adrese Praha 6, Křenova 438/11, a to s následujícím programem:

Zahájení valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu.

Volba orgánů valné hromady.

Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti v účetním období 2016/2017, stavu majetku ke konci účetního období 2016/2017 a roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016/2017.

Zpráva správní rady o činnosti společnosti v účetním období 2016/2017, vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016/2017.

Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016/2017.

Schválení návrhu na vyplacení zisku za předchozí účetní období.

Závěr

V Praze dne 2.1.2018

Vlastimil Kohout v.r., statutární ředitel

Oznámení o konání valné hromady březen 2017

Oznámení o svolání řádné valné hromady společnosti Crossroad Credit a.s.

Představenstvo společnosti Crossroad Credit a.s., IČ: 27179591, se sídlem Praha 6, Na rovni 836/22, PSČ 162 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9559,

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se koná dne 6. března 2017 v 10,00 hod. v kanceláři společnosti Crossroad Credit a.s., na adrese Praha 6, Křenova 438/11, a to s následujícím programem:

Zahájení valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu.

Volba orgánů valné hromady.

Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti v účetním období 2015/2016, stavu majetku ke konci účetního období 2015/2016 a roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015/2016.

Zpráva správní rady o činnosti společnosti v účetním období 2015/2016, vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015/2016.

Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015/2016.

Schválení návrhu na vyplacení zisku za předchozí účetní období.

Závěr

V Praze dne 24.1.2017

Vlastimil Kohout v.r., statutární ředitel

Oznámení o konání valné hromady březen 2016

Oznámení o svolání řádné valné hromady společnosti Crossroad Credit a.s.

Představenstvo společnosti Crossroad Credit a.s., IČ: 27179591, se sídlem Praha 6, Na rovni 836/22, PSČ 162 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9559,

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se koná dne 24. března 2016 v 10,00 hod. v kanceláři společnosti Crossroad Credit a.s., na adrese Praha 6, Křenova 438/11, a to s následujícím programem:

Zahájení valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu.

Volba orgánů valné hromady.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v účetním období 2014/2015, stavu majetku ke konci účetního období 2014/2015 a roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2014/2015.

Zpráva dozorčí rady o činnosti společnosti v účetním období 2014/2015, vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2014/2015.

Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015/2016.

Schválení návrhu na vyplacení zisku za předchozí účetní období.

Závěr

V Praze dne 22.2.2016

Vlastimil Kohout v.r., člen představenstva

Rozhodnutí představenstva leden 2016

Představenstvo obchodní společnosti Crossroad Credit a.s., IČ: 27179591, se sídlem Praha 6, Na rovni 836/22, PSČ 162 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 9559, ve složení Vlastimil Kohout jako jediný člen představenstva, přijímá v Praze, v sídle společnosti,

dne 4. ledna 2016,

rozhodnutí učiněné na základě žádosti jediného akcionáře o provedení výměny stávajících akcií za nové. Představenstvo provedlo dne 13.03.2014 rozhodnutí podle ustanovení § 3, odst. 3 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně akcií na majitele a jejich změny na akcie na jméno formou přeznačení stávajících akcií.

Vzhledem k následným změnám jako přijetí rozhodnutí o změně stanov a složení statutárních orgánů byly provedeny další změny, které by se měly projevit i na podobě akcií. Současně přijal jediný člen představenstva žádost jediného akcionáře s žádostí o výměnu akcií, tak aby odpovídaly aktuálnímu zápisu v obchodním rejstříku a současně byly vytištěny v nové podobě v náležité podobě spočívající ve stejné nebo vyšší ochraně tisku.

Shora uvedené rozhodnutí bylo přijato a určeno, že datum nové emise bude 29. února 2016, ke kterému bude provedena po dohodě s jediným akcionářem výměna stávajících listin za nové a původní akcie budou přeznačeny jako neplatné a zničeny podle zvyklostí o zneplatnění akcií.

V Praze dne 4. ledna 2016

Vlastimil Kohout v.r.

Oznámení o konání valné hromady únor 2015

Oznámení o svolání řádné valné hromady společnosti Crossroad Credit a.s.

Představenstvo společnosti Crossroad Credit a.s., IČ: 27179591, se sídlem Praha 6, Na rovni 836/22, PSČ 162 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9559,

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se koná dne 27. února 2015 v 10,00 hod. v kanceláři společnosti Crossroad Credit a.s., na adrese Praha 6, Křenova 438/11, a to s následujícím programem:

Zahájení valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu.

Volba orgánů valné hromady.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v účetním období 2013/2014, stavu majetku ke konci účetního období 2013/2014 a roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2013/2014.

Zpráva dozorčí rady o činnosti společnosti v účetním období 2013/2014, vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2013/2014.

Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2013/2014.

Schválení návrhu na vyplacení zisku za předchozí účetní období.

Závěr

V Praze dne 27.1.2015

Vlastimil Kohout v.r., člen představenstva

Výzva k předložení akcií k vyznačení změn březen 2014

Představenstvo společnosti Crossroad Credit a.s.

se sídlem v Praze 6, Na rovni 836/22, PSČ: 162 00

IČ: 27179591

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9559

(dále jen »Společnost«)

rozhodlo o změně listinných akcií na majitele společnosti na listinné akcie na jméno

a

vyzývá dle § 3 zákona č. 134/2013 Sb

všechny akcionáře společnosti Crossroad Credit a.s., aby v období od 25.3. 2014 do 30.5. 2014 předložili listinné akcie na majitele společnosti, které jsou v jejich držení, k vyznačení nezbytných údajů spojených se změnou formy akcií a poskytli údaje potřebné pro zápis do knihy akcionářů, to je jméno, datum narození,rodné číslo, bydliště akcionáře fyzické osoby nebo jméno, identifikační číslo a sídlo akcionáře právnické osoby. Jednoznačná identifikace akcionáře bude provedena na rubu akcie. K provedení uvedených úkonů akcionář předloží originál akcie/akcií, nebo hromadné/hromadných akcie/akcií, fyzické osoby platný průkaz totožnosti, právnické osoby výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. Pokud se akcionář nechá zastupovat, pak z plné moci musí být zřejmé datum narození a bydliště akcionáře fyzické osoby, nebo IČ a sídlo právnické osoby. Současně akcionář sdělí číslo bankovního účtu vedeného u banky ( či jiné osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ) ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, na kterém budou realizovány finanční transakce mezi akcionářem a společností, emailovou adresu, pokud bude souhlasit se zasíláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty. Dále předloží údaj o případném oddělení nebo převodu samostatně převoditelných práv spojených s těmito akciemi. Vyznačení změn a zápis do knihy akcionářů se provádí v kanceláři společnosti na adrese Křenova 438/11, 162 00 Praha 6 v pracovní dny od 9,00 do 11.00 a od 12.00 do 15,00 hod. Termín je třeba předem dohodnout na telefonním čísle +420 235 301 283

Představenstvo upozorňuje, že pokud akcionář ve výše stanovené lhůtě, akcie nepředloží a neposkytne Společnosti údaje pro zápis do knihy akcionářů, pak společnost bude postupovat podle § 3 - akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení a podle § 4 - rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinnosti podle § 3 odst. 1, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Citace zákona č. 134/2013 Sb., ze dne 7.května 2013

§ 2 - Změna formy akcií

(1) K 1. lednu 2014 se mění listinné akcie na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno; k tomuto dni rovněž dochází k odpovídající změně stanov společnosti. K účinnosti změny formy podle věty první se nevyžaduje zápis do obchodního rejstříku. Úprava změny formy akcií v zákoně upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev se nepoužije.

(2) Představenstvo společnosti uvede stanovy do souladu s odstavcem 1 a podá návrh na zápis změny formy akcií podle odstavce 1 do obchodního rejstříku nejpozději do 30. června 2014.

§ 3 - Postup při změně formy akcií

(1) Akcionáři předloží akcie uvedené v § 2 odst. 1 společnosti k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové akcie na jméno a sdělí společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů nejpozději do 30. června 2014. Akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.

(2) Nejpozději 3 měsíce před uplynutím lhůty podle odstavce 1 společnost uveřejní způsobem určeným pro svolání valné hromady společnosti výzvu k předložení akcií a oznámení o následcích spojených s prodlením podle odstavce 1 a § 4.

(3) Zda dojde k výměně akcií nebo pouze k vyznačení změn na dosavadních akciích, rozhodne představenstvo.

§ 4- Důsledky prodlení na právo na dividendu

Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinnosti podle § 3 odst. 1, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

§ 5 - Plnění povinnosti předložit akcie jinou osobou

(1) Drží-li akcie podle § 2 odst. 1 zástavní věřitel nebo jiná osoba, která je oprávněná mít akcie u sebe, splní povinnost předložit akcie podle § 3 odst. 1 tato osoba.

(2) Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu upozornit osobu uvedenou v odstavci 1 na výzvu podle § 3 odst. 2. Nepředloží-li osoba, která byla akcionářem upozorněna na výzvu, akcie k vyznačení údajů nebo k výměně podle § 3, odpovídá akcionáři za škodu tím vzniklou.

(3) Společnost vyznačí na akciích předkládaných jí podle odstavce 1 též existenci zástavního práva, i když nedochází k jejich výměně.

§ 6 -Výměna akcií

Výměna akcií podle § 3 není veřejnou nabídkou investičních cenných papírů podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Jako datum emise, uvádí-li se, se na nových akciích na jméno uvede den, kdy představenstvo rozhodlo o nahrazení akcií na jméno novými.

V Praze dne 13.3.2014

Vlastimil Kohout v.r., člen představenstva